Yatay Geçiş

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ TEMEL İLKE VE KURALLARI
Genel Kurallar

1. Yeditepe Üniversitesinde lisansüstü yatay geçişler,

1. kurumlararasında, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki (isimleri aynı olan veya ilgili yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az %80’i aynı olduğu tespit edilen) eşdeğer lisansüstü programına

2. kurumiçinde, herhangi bir lisansüstü programa

ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü doğrultusunda enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Öğretim Süresi

2. Yatay geçiş yapan öğrencilerin öğrenim sureleri hesabına, daha önce öğrenim gördükleri süreler de katılır.

Başvuru Koşulları

3. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin

1. Halen kayıtlı bulunduğu lisansüstü programda en az bir yarıyıl tamamlaması,

2. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kayıtlı oldukları programın toplam kredi yükünün en az %25’ini tamamlaması ve bu derslerden başarılı olması; alınmış olan derslerden hangilerinin hangi koşullarla ilgili lisansüstü programa sayılacağının ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenmesi,

3. Yatay geçiş yapmak istediği programın kabul koşullarını sağlaması,

4. Kurumlararası yatay geçişlerde, yurtdışından yapılan başvurularda öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın diplomasını vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması,

5. Tezli yüksek lisans veya doktora programlarına yatay geçiş yapan öğrencinin tez önerisini yatay geçiş yaptığı programda sunması ve tezini bu programda tamamlaması

gerekir.

4. Gelinen lisansüstü programda kayıtlı bulunulan son yarıyılın bitiminden itibaren bir yarıyıldan fazla süre geçmiş olanlar ile bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla çıkarılmış olanların yatay geçiş başvuruları kabul edilmez.

5. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmaya engel değildir.

Özel Yetenek Gerektiren Programlara Geçiş

6. Kurumiçinde, özel yetenek gerektiren lisansüstü programlara yatay geçişlerde adayların diğer koşulların yanı sıra yapılacak yetenek sınavına girip başarılı olmaları gerekir.

Yabancı Dil Bilgisi

7. Yeditepe Üniversitesinde, adayların kurumlararası yatay geçiş başvurularının değerlendirme işlemlerine alınabilmesi için yukarıda belirtilen koşulların yanı sıra Yeditepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yazılı olan yabancı dil bilgilerinin yeterli olduğunu kanıtlamaları gerekmektedir.
Öğretim dili Almanca, Fransızca ve İtalyanca olan programlar için yukarıda sayılan koşullar, ilgili dillerin her biri için ayrıca belirlenir.

Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

8. Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte akademik takvimde belirtilen lisansüstü programların derslere başlama tarihinden en geç iki hafta önce ilgili enstitü müdürlüklerine yapılır.

9. Başvuru dosyaları, enstitü müdürlüğü tarafından ilgili anabilim dalı başkanlığına gönderilir. Anabilim dalı başkanlığı tarafından oluşturulan komisyonlar, başvuruları, belirlenen ölçütler kapsamında değerlendirerek ilgili enstitü yönetim kuruluna sunar. Kurul, en geç ders ekleme-bırakma süresinin bitiminden önce kararlarını alır ve öğrencilere duyurur.

 
ss dd ss