Bölüm Hakkında

Sürdürülebilir gıda sistemi çerçevesi gıda sistemlerinin herkesin sağlıklı, besleyici ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak üzere tasarlanması ve yürütülmesi gerekliliği üzerine kurgulanmıştır. Gıdanın multidisipliner yapısı, kullanılan sistem yaklaşımı ve sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarının beraber incelenme gerekliliği bu alanın gıda sistemi paydaşları ile işbirliği içinde multidisipliner yaklaşım ve yöntemlerle çalışılmasını gerektirmektedir. Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Tasarım ve İnovasyon” Yüksek Lisans Programı farklı disiplinlerin (fen bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler, beşeri bilimler, mimarlık ve tasarım gibi) metot, birikim ve yaklaşımlarının tasarım ve inovasyon süreçlerine etkin bir şekilde sistem çerçevesinde entegre edilerek gıda sisteminin küresel, ulusal ve yerel ölçekte karşı karşıya olduğu problemlere yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirilmesini hedeflemektedir.

Program Eğitim Amaçları

Programdan mezun olan öğrenciler;

Gıda sisteminin sürdürülebilirliğini (çıktılarını) iyileştirmek amacı ile multidisipliner tasarım ve inovasyon araçlarını etkin bir şekilde kullanabilir;

Gıda sistemi sorunlarını tanımlamak, anlamak ve analiz etmek için bir gıda sistemi çerçevesini (gıda sistemi faaliyetleri, aktörler, etkileşimler, sonuçlar ve bunların belirleyicileri dahil) kullanabilir;

Gıda sisteminin sürdürülebilirlik çıktılarını tanımlayabilir, aralarındaki dengelemeleri değerlendirebilir, her bir çıktının belirleyicilerini ve bunları etkileyen gıda sistemi etkileşimlerini belirleyip tanımlayabilir,

Küresel, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde gıda sistemleri hakkında bilgi sahibidir.

 

Program Öğrenme Çıktıları

 • Gıda sisteminin güncel ve gelecekteki sorunları hakkında bilgi sahibidir.
 • Gıda sistemlerini tanımlayabilir ve gıda sistemi çerçevesini kullanarak analiz edebilir, sürdürülebilirlik çıktılarını gıda sistemini çerçevesinde değerlendirebilir.
 • Bilim, mühendislik ve teknoloji bilgilerini gıda sistemi sorunlarının çözümü için uygulayabilir.
 • Gıda sistemlerini ve gıda sistem sorunlarını gıda sistem çerçevesini ve sistemsel düşünce yaklaşımını kullanarak eleştirel olarak değerlendirebilir.
 • Multidisipliner tasarım yaklaşımlarını gıda sistemlerinde sürdürülebilirlik çıktıları için kullanabilir.
 • İnovasyon metot, yaklaşım ve araçlarını gıda sistemlerinde sürdürülebilirlik çıktıları için kullanabilecek bilgi ve beceriye sahiptir.

Başvuru Koşulları

Mezuniyet not ortalaması 2.00 ve üzeri olan bir Lisans derecesi.


İngilizce yeterlilik:

 • Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından 55 ve üzeri puan (örn. YDS)
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan (örn. TOEFL puanı 66 ve üzeri)
 • Yeditepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavında geçer not (Lisansüstü program adayları için son başvuru tarihinden sonra İngilizce yeterlik sınavı yapılır).
 • Yeditepe Üniversitesi lisans öğrencilerinden yeterlik belgesi istenmemektedir.
 • İngilizce eğitim verilen uluslararası lisans programlarının mezunları, eğitim diline ilişkin üniversiteleri tarafından sağlanan resmi belgeleri sağlamalıdır.

Tezsiz programlar için ALES sınavı şartı aranmaz.

Başvuru süreci ve başvuru belgeleri hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Dersler ve İçerikleri

DERSLER VE İÇERİKLERİ

Ders Kodu - Ders Adı (Teori+ Uygulama+ Lab) Kredi Sayısı + AKTS

 

SFS 501 Sürdürülebilir Gıda Sistemleri (3+0+0) 3+10

Gıda sistem kavramı ve çerçevesi. Gıda zinciri, gıda sistemi itici güçler ve çıktıları. Gıda sistem problemleri. Döngüsel gıda ekonomisi. Sürdürülebilir gıda sistemleri: tasarım ve inovasyon.

SFS 502 Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Tasarım (3+0+0) 3+10

Sürdürülebilir gıda sistemleri için disiplinlerarası tasarım metodolojileri ve uygulamaları: Gıda sistem tasarımı, gıda proses tasarımı, gıda ürün tasarımı, gıda tasarımı; endüstriyel tasarım; grafik tasarım; mimari tasarım.

SFS 504 Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için İnovasyon (3+0+0) 3+10

Gıda sisteminde inovasyon ve girişimcilik: İnovasyon ve girişimcilik ekosistemi, inovasyonda AR-GE’nin rolü. Türkiye’den ve dünyadan sürdürülebilir gıda sistemleri için ürün, servis, iş modeli ve sosyal inovasyon vaka çalışmaları.

MSN 501 Bilimsel Araştırmada Yöntemler (3+0+0) 3+10

Bu ders temel olarak bilimsel araştırma, araştırma planlaması, bilimsel metodoloji, araştırma değişkenleri, hipotez formülasyonu, araştırma tasarımı, veri toplama yöntemleri, veri analiz teknikleri ve bilimde etiğin temellerini kapsar.

SFS 510 Döngüsel Gıda Ekonomisi (3+0+0) 3+10

Döngüsel ekonomi kavram ve prensipleri. Döngüsel gıda ekonomisi için gıda sistem tasarımı ve döngüsel iş modelleri. Gıda sistemi uygulamaları.

SFS 512 Gıda Ürün Geliştirme ve İnovasyonu (3+0+0) 3+10

Bu ders gıda endüstrisinde kullanılan gıda ürün geliştirme ve inovasyon süreç ve uygulamalarının Ar-Ge odaklı olarak anlaşılmasını hedeflemektedir.

SFS 544 Sürdürülebilir Yeni Gıda İşleme Teknolojileri (3+0+0) 3+10

Gıda teknolojisinde sürdürülebilir yeni stratejiler, geleneksel ve yenilikçi gıda işleme teknolojilerinin gıda kalitesi üzerine etkileri, gıda atıklarının yenilikçi gıda işleme teknolojileri ile değerlendirilmesi [Sürdürülebilir ekstraksiyon teknolojileri: mikrodalga destekli ekstraksiyon (MAE), ultrases destekli ekstraksiyon (UAE), yüksek basınç destekli ekstraksiyon (HPAE), vurgulu elektrik alan destekli ekstraksiyon (PEF), süper kritik sıvı ekstraksiyonu (SFE)], ticarileştirilmiş süreçlerin ve gıda ürünlerinin üretiminde yeni teknolojilerin kullanım potansiyeli ve sürdürülebilirlik açısından analizi.

SFS 562 Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinde Özel Konular (3+0+0) 3+10

Sürdürülebilir gıda sistemleri, gıda sistemlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği üzerine özel konular. 

SFS 503 Gıda Politikaları (3+0+0) 3 + 10

Gıda sistemlerindeki politikalara ilişkin öğrencilerin mevcut bilgi düzeyini arttırarak uygulanan politikaları değerlendirme, analiz etme, sorun çözme ve yeni öneriler oluşturma yeteneklerini geliştirmek; hükümetlerin gıda politika hedeflerini gerçekleştirmek için kullandıkları araçları anlamalarını sağlamak; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde politika oluşturma, çevresel olarak daha sürdürülebilir ve sosyal olarak daha adil hale getirilmesi için olan gereklilikleri kapsar.

BTEC 501 Temel Bioteknoloji (3+0+0) 4 + 10

Bu dersin amacı tıpta biyomalzemelerin önemini anlamak ve biyomalzemelerin kullanım alanları hakkında arka plan bilgisi sağlamaktır. Fermantasyon teknolojisinin temeli, enzim mühendisliğinin temelleri, biyomoleküllerin saflaştırılması, biyoreaktörlerin sınıflandırılması, genetiği değiştirilmiş mikroorganizmaların kullanımı, transgenik bitkiler ve hayvanlar, çevresel biyoteknoloji, tıbbi biyoteknoloji, sürdürülebilirlik dersin içeriğini oluşturur.

BTEC 513 Biyoinformatiğe Giriş (3+0+0) 3 + 8

Bu dersin amacı sinyal iletim yolakları ile bunların normal gelişim ve hastalık üzerindeki etkilerine ilişkin ileri düzey anlayış geliştirmektir. Biyolojik sekans (DNA, RNA, protein) analizi: hizalama, puanlama matrisleri, sekans benzerliği ve farklılığı, motif tarama; moleküler yapı öngörüsü: RNA ikincil yapı öngörüsü, protein katlanması, protein düğümleme, homoloji modellemesi; fonksiyonel genomik ve proteomik: mikrodizi veri analizi, transkriptomik, SNP ve ekzon dizi analizi, yüksek çıktılı protein profillemesi; patika analizi: ağ modellemesi, grafik teorisi, biyokimyasal ve metabolik patika simülasyonları; biyoinformatik araçlar: İnternet üzerinde olan biyolojik veri tabanları ve biyolojik veri analizinde kullanılan yazılım araçlarının tanıtılması, bu yazılım ve veri tabanlarına aşinalık sağlanması ve yapımlarında kullanılan prensip ve konseptlerin açıklanması dersin içeriğini oluşturur.

BTEC 519 Gıda Sistemlerindeki Mikroorganizmalar (3+0+0) 3 + 8

Dersin amacı mikroorganizmaların gıda sistemlerindeki kullanımı, önemine ilişkin temel bilgilerin kazanılmasını sağlamaktır. Gıda bilimi ve endüstrisinde mikroorganizmaların önemi; gıda zehirlenmeleri, gıda bozulmaları ve fermente edilmiş gıdalarda mikroorganizmaların fonksiyonları, insan sağlığı ve gıda endüstrisine olan etkileri, bu mikroorganizmaların gelişimleri, üremeleri devam ettirdikleri ve çevre ve diğer organizmalarla ile olan etkileşimlerinin işleyiş mekanizmaları konularını kapsar.

BTEC 539 Protein Kimyası (3+0+0) 3 + 8

Bu dersin amacı proteinlerin sentezi ve biyomoleküler mekanizmalarda rolü, protein mühendisliği ve bunun biyoteknolojide kullanımı hakkında bilgilenmektir. Biyolojik açıdan önemli makromoleküllerin sayısal analiz ve teknik teorileri; ayrıştırma yöntemlerinin altında yatan termodinamik ve kinetik prensipler, protein yapısı ve işlevine giriş, proteinlerin katlanması ve şaperonlar, protein stabilitesi ve döngüsü, proteazom ve protein parçalanması, ubikitinasyon ve simülasyon, enzim kinetiği ve çalışması, protein-protein etkileşimleri, DNA çoğalması, DNA bileşkeleri dersin içeriğini oluşturur.

BTEC 601 Maya ve Bakteri Biyoteknolojisi (3+0+0) 3 + 8

Bu dersin amacı mikrobiyal biyoteknolojinin temel prensiplerini ve çeşitli uygulamalarını anlamaktır. Anaerob ve aerob bakteriler, bakteri biyoteknolojisi, mikroorganizmalarda enerji dönüşümleri ve metabolizma, maya biyoteknolojisi, genetik olarak modifiye edilmiş mikroorganizmaların yüksek ölçekli kültürleri, reaktör kinetiği, maya çiftleşmesinin genetiği ve biyoteknolojideki uygulamaları, biyoteknolojinin ilaç, kimya ve sağlık endüstrisi ile biyoterorizm uygulamaları ve biyoteknolojide etiksel konuların tartışılması dersin içeriğini oluşturur.

BTEC 615 Protein Saflaştırılması ve Analizi (3+0+0) 3 + 8

Bu dersin amacı proteinlerin sentezi ve biyomoleküler mekanizmalarda rolü, protein mühendisliği ve bunun biyoteknolojide kullanımı hakkında bilgilenmektir. Protein saflaştırma teknikleri, protein yapısının ve fonksiyonlarının, ikincil ve tersiyer yapılarının tahminleri, rekombinant DNA teknolojisi ve mutajen oluşturma teknikleri, yeni protein yapılarının dizaynı, stabilitesi ve aktivasyonu, yaşayan organizmalarda protein sekansının klonlanması ve ifadesinin araştırılması, GFP ve diğer endüstriyel örnekler, hedeflenmiş ilaç dizaynı, suni amino asitler, protein evrimi, protein mühendisliğindeki ileri teknikler ve diğer ilgili başlıklar dersin içeriğini oluşturur.

BTEC 516 Nanobiyoteknolojiye Giriş (3+0+0) 3 + 8

Dersin amacı öğrencilerin, tıpta kullanılan biyomalzemelerin önemini anlamasını ve biyomalzemelerin kullanım alanlarının kavranmasını sağlamaktır. Bu derste nanoteknoloji dünyasının biyoteknoloji ve biyotıptaki uygulamaları incelenecektir. Nanoteknoloji ve nano fabrikasyon için kullanılan yöntemler, tıbbi ve biyoteknolojik alanlardaki uygulamalar, nanobiyoteknolojinin geleceği ve hastalık tanısında, nano fabrikasyonda, karbon nanotüplerdeki kullanım alanları ile moleküler üretim yolları, nano/moleküler iletişim, moleküler taşınma, self-assembly proses, nano materyallerin biyolojik moleküller ile birleştirilerek hibrit yapıların oluşturulması, nano güç, nano gezinti, nano seviyede manipülasyon ve kontrol, nano robotlar/makineler gibi konuların tıbbi ve biyoteknolojik alandaki uygulamalarını da incelenecektir.

BTEC 667 Uygulamalı Biyoistatistik ve Deneysel Tasarım (3+0+0) 3 + 10

Bu dersin amacı, biyoistatistiğin temellerini gözden geçirip uygulamak, çeşitli biyoteknoloji uygulamaları (endüstriyel, tarımsal ve tıbbi) için, güncel deneysel tasarım yaklaşımları ve istatistiksel araçların incelenmesidir.

MSN 500 Malzeme Biliminin Temelleri (3+0+0) 3 + 10

Dersin amacı; lisansüstü öğrencilerine, atom ve yapısı, katıların atomik yapıları, kristal kimyası, fazlar, faz diyagramları gibi konuları detaylı olarak işlenmesi ve Malzeme Biliminin Temellerinin verilmesidir. Malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik, termal, optik, elektrik, elektronik, manyetik davranışlarının öğretilmesi ve problemlerin çözümlerinin öğretilmesidir. Özel olarak seçilen/verilen konularda araştırma yaparak rapor hazırlama ve sözlü sunum yapma becerilerinin kazandırılmasıdır. Mühendislik uygulamalarında kullanılan malzemelerin temel özellikleri ve uygulamaları, malzeme biliminin temelleri, teori ve uygulamaları dersin içeriğini oluşturur.

CE 564 Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Yasal Çerçeve (3+0+0) 3 + 10

Sürdürülebilirliğin temel prensipleri; sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi yönetimi için teknik; finansal, yönetimsel ve politik konular; çevre politikaları; uluslararası anlaşmalar; sürdürülebilirlik ekonomisi dersin içeriğini oluşturur.

CE 565 Sürdürülebilir Kentler (3+0+0) 3 + 10

Binaların enerji performans kriterleri; performansın iyileştirilmesi için alternatif yaklaşımlar; sürdürülebilir şehirler için politika ve strateji geliştirme; binalarda enerji verimliliği; binaların GHG emisyonlarının azaltılması; temiz su; katı atık yönetimi politikaları ve teknolojileri; şehirlerde iklim değişikliği parametrelerinin tespiti için yaklaşımlar ders içeriğini oluşturur.

DATS 501 Veri Biliminin Temelleri (3+0+0) 3 + 10

Bu dersin amacı Veri bilimi programının kapsadığı konuları başlangıç seviyesinde tanıtmak ve veri bilimi döngüsünde kullanılan veri manipülasyonu, istatistik ve makine öğrenmesi gibi konuların çağdaş veri bilimindeki yerini uygulamalar ile tanıtmaktır. Dersin içeriğinde temel alınan konu, yapısal veya yapısal olmayan verilerin şekillendirilmesi, dönüştürülmesi ve temizlenmesi neticesinde elde edilen veri setleri üzerinde istatistiksel veya makine öğrenmesi yöntemlerin uygulanmasıdır. Keşfedici veri analizi ve veri görselleştirme konuları da ders içeriğinde bulunduğu gibi, bütün uygulamalar R istatistiksel programlama dili yapılacaktır.

PHAR 571 Nütrösötikler ve Gıda Destekleri (2+0+0) 2 + 3

Dersin amacı günümüzde dünya genelinde beslenmeye destek olmak üzere ”Besin destekleri” ve tedaviye yardımcı olmak amacıyla da besinlerde yer alan temel etkili bileşenleri yüksek derişimde sağlayan ”Nutrasötikler” adı verilen ürünler yaygın kullanılmaktadır. Bu dersin amacı bilimsel bulgulara dayanılarak bu ürünlerin etkinliği konusunda bilgi kazandırılmasıdır. İnsan sağlığının korunması ve tedavi amacıyla önemli rol oynayan besin öğeleri; Vitaminler, amino asit ve proteinler, karbohidratlar, mineraller, antioksidanlar, polifenolik bileşikler, bitkisel östrojenikler, probiyotikler, prebiyotikler, esansiyel yağ asitleri, omega-3, vd. dersin içeriğini oluşturur.

MBA 532 Tüketici Davranışları (3+0+0) 3 + 6

Bu dersin amacı öğrencilerin tüketici davranışlarını pazarlamacı bakış açısıyla kavramasını sağlamaktır. Tüketicilerin karar verme süreçlerinin, bu süreci ve davranışlarını etkileyen içsel ve dışsal faktörlerin nasıl farklılaşacağının ve bu farklılıkların firmaların pazarlama stratejilerini nasıl etkileyeceğinin anlaşılması hedeflenmektedir. Pazarlama çerçevesi, bu çerçeveye özellikle tüketici davranışları anlayabilmek için gereken psikoloji, sosyoloji, ekonomi ve hukuk sistemleri dersin içeriğini oluşturur.

MBA 507 Girişimcilik (3+0+0) 3 + 6

Dersin amacı girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yüksek lisans öğrencilerine genel bilgiler sunarak, gerekli beceri ve duyuşsal özelliklere sahip olmalarını sağlamaktır. “Girişimci” ve “Girişimcilik” tanımları ve  kuramları;  girişimciliğin  önemi, avantajları ve zorlukları; fizibilite çalışmaları, iş planı, finansman kaynakları, iç girişimcilik hakkında temel bilgiler, yaratıcılık, yenilikçilik, girişimcilikte yaratacılığın önemi ve yeri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

MBA 502 Modern Yönetim Perspektifleri (3+0+0) 3 +  6

Bu ders öğrenciye yönetimle ilgili temel kavramları, ilkeleri, kuramları ve uygulamaları tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu derste konular üç ana grupta işlenecektir: 1. Planlama, örgütleme, yönlendirme ve denetim gibi temel yönetsel işlevler; 2. Karar verme, liderlik, güdüleme ve iletişim gibi kritik yönetsel beceriler; 3. Etik, toplumsal sorumluluk, ekonomik ve teknolojik faktörler gibi yönetim kavram ve uygulamasını etkileyen etmenler.

MBA 503 İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim (3+0+0) 3 +  6

Bu dersin amacı, öğrencileri işletmelerin sorunlarını çözümlemek için gerekli olan bilgi, yetenek ve becerilerle donatmaktır. Ders öğrencilere işletme politikaları ve stratejik yönetimin kavram, teknik ve metodolojisini öğrenme ve örnek olay incelemesi ve simülasyon uygulaması yardımıyla elde ettikleri bu kazanımlarını işletmelerin karmaşık sorunlarını çözümlemede kullanmaya olanak sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. “İşletme Politikası ve Stratejik Yönetim” dersi şu konuları içermektedir:  İşletme politikası ile stratejik yönetimin anlam ve ilişkileri, konuya ilişkin çeşitli kavram, model ve kuramlar, kurumsal yönetim, etik ve toplumsal sorumluluk, çevresel sürdürülebilirlik, dış ve iç çevre analizleri, endüstri ve rekabet analizi, stratejik planlama, stratejik plan uygulamaları, sonuç analizi, değerlendirme ve denetim, küçük işletmelerde, kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşlarında stratejik yönetim, vb.

MBA 541 Proje Yönetimi (3+0+0) 3 + 6

Bu dersin amacı öğrencilerin proje yönetimi ile ilgili temel konseptleri, teorileri, prensipleri, modelleri ve uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır. Ders, proje planlama, organizasyon, yürütme ve kontrolünü teorik ve uygulamalı olarak iki boyutta işleyecek şekilde tasarlanmıştır.

CULA 505 Gıda Tüketim Davranışlarını Etkileyen Faktörler (3+0+0) 3 + 6

Öğrenciler bu dersin kapsamında farklı gruplardan gelen tüketicilerin beslenme davranışlarını ve gıdaları seçme/satın alma davranışlarını etkileyen faktörleri öğreneceklerdir. Öğrenciler farklı sosyo-ekonomik kültürlerin, eğitim, cinsiyet gibi faktörlerin kişilerin beslenme ve satın alma davranışlarına olan etkilerini temel bileşenler yöntemi kullanarak açıklamayı ve sunmayı öğreneceklerdir.

CULA 506 Sürdürülebilir Gıda Üretimi (3+0+0) 3 + 6

Bireylerin ekonomik ve fiziksel olarak istedikleri her zaman sağlıklı yiyeceklere ulaşabilmeleri ve bunun sürdürülebilirliği en temel haklarıdır. Ancak başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok etken gıda güvenilirliğini (erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik) olumsuz yönde etkilemektedir. Bu ders gıda güvenilirliğini etkileyen faktörleri ve alınabilecek temel önlemleri detaylı olarak incelemektedir. İklim değişikliği, sera gazları ve karbon salınımı, sürdürülebilir su ve tarım alanı uygulamaları bu dersin kapsamı içindedir. Ayrıca atıklarda yeni yemekler üretmek için gerekli olan teknikler de öğrencilere öğretilecektir.

PA 509 Çevre Politikaları ve Yerel Yönetimler (3+0+0) 3 + 6

Bu ders öğrencilerin yerel seviyede çevre problemlerinin karmaşık yapısını tanımlama, analiz etme ve anlama kapasitelerini geliştirecektir. Öğrenciler çevre sorunlarının çözümleri için politika araçlarını tanımlayacak, geliştirecek ve duruma adapte edebilecekler ve en uygun senaryonun uygulanmasını teşhis edeceklerdir. Öğrenciler toplumsal odakları stratejik hedefler belirleyerek toplumsal fayda doğrultusunda nitelikli bir çevre anlayışını belirleyebilecek kapasiteye sahip olacaklardır. Öğrenciler pozitif bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli olan yaşam biçimlerini, davranışlarını ve değerlerini öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler toplumsal bir eylem için gerekli becerileri ve bunları eleştirel olarak yansıtma yeteneklerini disiplinler arası bir içerikle değerlendirebileceklerdir. Bu ders kapsamında, çevre sorunlarının nedenleri ve önleme politikaları, ulusal ve uluslararası çevre koruma politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve çevre konuları incelenirken, Türkiye’de çevre politikalarının gelişiminde yerel yönetimlerin rolü ve etkisi analiz edilecektir.

LAUD 507 Doğa ile Tasarım (3+0+0) 3 + 10

Bu derste, doğal bir sistem olarak doğanın tüm bileşenleri ile birlikte ele alınarak tasarımla ortak paydalarının irdelenmesi ve “Doğa ile Tasarımın” mesleki uygulamalarda kullanılmasının sürdürülebilirlik açısından öneminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında; Doğanın bir sistem olarak tüm bileşenleri; Doğal sistemlerin işleyişi ve ekosistem anlayışı; Doğa ile Tasarım temel kavram, yaklaşım ve araçların ele alınılması; Doğal unsurların (arazi yapısı, bitkisel materyal, su vs.) tasarımda kullanılması; Ekolojik Tasarım Yaklaşımı incelenecektir.

LAUD 508 Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Restorasyon (3+0+0) 3 + 10

Dersin amacı ekoloji ve çevre-doğa koruma konularına yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve sorunlu alanlarının ıslahı, onarımı ve yeniden değerlendirilmesine yönelik temel ilke ve teknikler hakkında bilgi vermektir. Dersin kapsamında kent ekolojisi, ekosistem servisleri, çevre sorunları, sorunlu alanlar ve sürdürülebilirlik, yasal çerçeve, terkedilmiş endüstri alanları, maden ve taş ocakları, katı atık alanları, orman alanları, kumul alanlar, sulak alanlar ve restorasyon ekolojisi gibi güncel örneklerin irdelenmesi ve  yenilikçi yaklaşımlar yer almaktadır.

LAUD 525 Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dayanıklılık (3+0+0) 3 + 10

Bu ders çerçevesinde 20.yüzyıldan günümüze kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kentleşme biçimleri ve bunların yarattığı, sosyal, fiziksel/mekansal sorunlar incelenerek, iklim değişikliklerine duyarlı planlama, sosyal dayanıklılık  gibi başlıklar yer almaktadır.  Bu çerçevede başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere önemli uluslararası kurum ve kuruluşların sürdürülebilir kentsel planlama ve kentsel dayanıklılık üzerine oluşturdukları stratejiler ve bu konudaki yeni eğilimler incelenecektir.

LAUD 514 İklime Duyarlı Kentsel Tasarım Yaklaşımları (3+0+0) 3 + 10

Kentsel tasarımın iklim ve enerji verimli tasarlanmasında rol oynayan tasarım faktörlerini tanıtmak, iklim konforunun ve enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili tasarım bileşenlerini ve inovasyonları tanıtmak, farklı iklim bölgelerinde iklimle dengeli ve sürdürülebilir mekânlar tasarlayabilmek için izlenmesi gereken yöntemleri öğretmek, küresel ısınmanın yaşam alanlarına etkisi konusunda bilinç oluşturmaktır.

IND 525 Tasarım Yönetimi (3+0+0) 3 + 10

Dersin amacı, ürün tasarım ve geliştirilme sürecindeki araçları, iş ve strateji modellerinin analizini ve firmaların tasarım yetkinliklerini örnekler üzerinden inceleyerek, tasarım yönetimi kavramını tanımlamaktır. Tasarım yönetimi dersi, küresel pazar ve ekonomi içinde yer alan firmaların endüstriyel ürün tasarımını rekabet aracı olarak kullanım örneklerinin incelenmesini kapsamaktadır. Ders içeriği küresel pazar ve ekonomi içinde firmaların endüstriyel ürün tasarımını rekabet aracı olarak kullanımının örnek vaka çalışmaları üzerinden incelenmesi, ürün tasarım ve geliştirilme sürecindeki araçlar, iş ve strateji modellerinin analizi ve firmaların tasarım yetkinliklerinin örnekler üzerinden değerlendirilmesini kapsamaktadır.

GRA 519 Tasarım ve Sosyal Sorumluluk (3+0+0)  3 + 10

Tasarım ve Sosyal Sorumluluk dersinde öğrenciler, global ya da lokal bir probleme tasarım aracılığı ile yaratıcı çözüm aramaya yönelik çalışırlar. Tasarım ve Sosyal Sorumluluk dersinde öğrenciler, global ya da lokal bir probleme tasarım aracılığı ile yaratıcı çözüm aramaya yönelik çalışırlar. Çözüm, tasarım içerikli farkındalık yaratacak ya da davranış/alışkanlık değiştirecek şekilde kurgulanır. Öğrenciler yaşadıkları coğrafyanın, içinde bulundukları toplumun yerel sorunlarına ya da uluslararası kitlelerin ve dünyanın ortak sorunlarına yönelik tasarım çözümleri geliştirmeyi öğrenirler. Öğrenciler sunulan ulusal ve uluslararası tasarım örnekleri ile de gelişerek, tasarımcı olarak etkinliğini kavrayacak ve toplumsal konularda fayda sağlayacaktır. Tüketim, bulaşıcı hastalıklar, çevresel sorunlar, cinsiyet, göç, okur-yazarlık ve eğitim, şiddet gibi sosyal konular dersin tasarım aracılığı ile farkındalık yaratmaya, çözüm aramaya odaklandığı toplumsal sorunlar arasındadır

ATD 501 Yönetim, Organizasyon ve Değişim (3+0+0) 3 + 10

Bu ders sürekli değişim baskıları altında faaliyet gösteren çağdaş organizasyonlarda planlama, organizasyon, yönlendirme ve kontrol gibi belli başlı yönetim fonksiyonlarının incelenmesini kapsar. Çevresel tehdit ve fırsatlar ile bunların tanımlanmasına yardımcı olacak metotların yanı sıra organizasyonun kuvvetli ve zayıf yönlerinin belirlenerek söz konusu bilgiler ışığında  stratejilerin oluşturulması da bu dersin kapsamı içinde yer alır. Bunların yanı sıra, çeşitli değişim modelleri ve değişim ve çevreye uyumun önemi üzerinde durulur. Ayrıca, günümüzde çok önem verilen iş ahlakı, yönetişim ve sosyal sorumluluk gibi konular da bu dersin kapsamı içerisinde yer almaktadır.      

ATD 511 Yenilikçilik ve Bilgi Yönetimi (3+0+0) 3 + 10

Bilgisayarların bağımsız ajanlar olarak bilgi üretip manipüle ettiği bilgi tabanlı sistemlerin aksine, Bilgi Yönetiminin amacı, bilgisayarları esasen günümüz bilgi temelli gerçek modern organizasyonları içerisinde insanlar tarafından gerçekleştirilen ve yönlendirilen etkinlikler için pratik araçlar olarak kullanmaktır. Bu dersin amacı, organizasyonla ilgili büyük problemleri, zorlukları, kavramları ve teknikleri ve BT ile bilginin yönetimini içeren sağlam bir temel sağlamaktır.

ESYE 541 Mühendislik Deney Tasarımı (3+0+0) 3 + 10

Dersin amacı istatistiksel deney tasarımının temel prensiplerini ve metotlarını öğretmektir. İki-örnek testleri, tek yönlü varyans analizi, rassallaştırılmış blok tasarımları, çok etkenli tasarımlar, iki yönlü anova, 2k çok etkenli tasarımlar, rassal tesirler, karışık tesirler, eşzamanlı güven aralıkları, EMS, güç hesapları, istatistiksel paket uygulamaları dersin içeriğini oluşturur.

SBE 705 Probleme Dayalı Öğrenme (2+0+0) 2 + 7

Bu dersin amacı öğrencilerin probleme dayalı öğrenme sürecinde düşünme ve problem çözme becerilerini kullanarak kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmasını sağlamaktır. Probleme dayalı öğrenme, düşünme becerileri, grup dinamiği oluşturma, yaşam boyu öğrenme, dijital beceriler ve örnek olay yaratma ders içeriğini oluşturur.

AGR 520 Tarımda Blok Zinciri (3+0+0) 3 + 10

Blok zincirdeki uygulamalar, oyun teorisi, dağıtık sistem mimarileri, alım-satım işleri, tarımda bloklar ve bloktan oluşan zincir, uzlaşma kurulumu, madencilik detayları, blok zincir güvenliği, tarımda blok zinciri problemleri, akıllı anlaşmalar, tarımda blok zincir uygulamaları.

AGR 522 Tarımsal Veri Analizi ve Büyük Veri (3+0+0) 3 +  10

Tarımda çeşitli problemleri çözmek için büyük veri (big data) analizini kullanan güncel çalışmalar ve araştırma çalışmaları. Ele alınan problemler, önerilen çözümler, kullanılan araçlar, algoritmalar ve veriler, kullanılan büyük verinin doğası ve boyutları, kullanım ölçeği ve genel etki.

FDE 337 Gıda Formülasyon Mühendisliği (3+0+0) 3 + 5

Dersin amacı hidrokolloidlerin kaynaklarını, yapılarını ve fiziksel/kimyasal özelliklerini tanımlamak, gıda formülasyonlarının tasarımında kullanım amaçlarını incelemek, reolojinin temel kavramlarını açıklamak, gıdaların tekstürel özelliklerini ölçme yöntemlerini tanımlamak, gıda formülasyonlarının reolojik ve tekstürel tasarımının nasıl yapılacağını açıklamak, istenilen aroma salım profillerine ve sindirim sistemi özelliklerine göre gıda tasarımı için gerekli metod ve teknolojileri incelemek, istenilen reolojik ve tekstürel özellikleri sağlayan bir gıda ürününü laboratuvarda dersin projesi kapsamında tasarlamaktır. Formülasyon mühendisliği kavramı. Gıda polimerlerinin tanımı ve çeşitleri, moleküler ağırlık hesaplamaları, camsı geçiş sıcaklığı, gıda hidrokolloidlerinin tanımı, çeşitleri, kimyası, ve özellikleri, yeni ürün ve proses geliştirmede hidrokolloidlerin kullanımı. Reoloji ve tekstür analizinin temel kavramları, gıda formülasyonlarının reolojik ve tekstürel tasarımı, gıda maddelerinin reolojik ve tekstürel karakterizasyonu ile ilgili deneysel çalışmalar, duyusal algı, gıda bileşenlerinin sindirim sisteminde kontrollü ve hedefli salımı için enkapsülasyon teknolojisinin kullanımı, dönem projesi olarak istenilen reolojik ve tekstürel özellikleri sağlayan bir gıda ürününün laboratuvarda tasarlanması dersin içeriğini oluşturur.

FDE 418 Gıda Sisteminde Dijital İnovasyon (3+0+0) 3 + 5

Bu dersin amacı dijitalleşme, dijital inovasyon, dijital dönüşüm kavramlarını ve blockchain, internet of things (IoT), yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi dijital teknolojileri tanıtmak; Gıda sektörünün güvenlik, sürdürülebilirlik, sağlık ve inovasyon odaklı dijital dönüşümünü analiz ve takip edebilmek, ve bu dönüşüme katkıda bulunabilmek için gereken bilgi ve becerileri sunmaktır. Dijitalleşme, dijital inovasyon, dijital dönüşüm. Blockchain, internet of things (IoT), yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi yenilikçi dijital teknolojilerin gıda sisteminde (izlenebilirlik, gıda değer zinciri optimizasyonu, kalite kontrol, ürün geliştirme, beslenme, gastronomi alanlarında) uygulamaları dersin içeriğini oluşturur. Akademisyen ve endüstri temsilcilerinin (teknoloji şirketleri, gıda endüstrisi, start-up) konuk konuşmacı olarak katılımıyla.

FDE 467 Gıda İnovasyon ve Tasarımı (3+0+2) 4 + 8

Bu dersin amacı müşteri gereksinimleri doğrultusunda yeni bir gıda ürünü için formülasyonların ve üretim hatlarının tasarımı için gerekli bilgileri aktarabilmek; kalite standartlarının ve ekonomik kıstasların tasarıma nasıl dahil edilebileceğini açıklamaktır. Bu dersin bir bölümü Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa yürütülen disiplinler arası bir projeyi içermektedir. Her iki bölümün öğrencileri, bu proje kapsamında belirlenen bir gıda ürünü için müşteri gereksinimlerini belirleyip, bu gereksinimleri teknik parametrelere dönüştürmektedirler. Bu dersin amaçlarından bir tanesi iki farklı disiplinde eğitim almakta olan öğrencilerin, bir gıda ürünü tasarlamak için bir araya gelecekleri bir ortam sağlamaktır.  Mühendislik etiği, ekonomik analiz, gıda endüstrisinde kullanılan proseslerin ve üretim hatlarının örnek çalışmalarla tasarımı, kalite (çevre, gıda güvenliği, hijyen, çalışan güvenliği, kalite kontrol, kalite güvence), Dönem Projeleri: (1) Müşteri gereksinimleri doğrultusunda yeni bir gıda ürünü tasarlamak, bu proje Gıda Mühendisliği Bölümü ile Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin beraber çalıştıkları disiplinler arası bir projedir. (2) Disiplinlerarası projede belirlenen son ürün formülasyonu ve üretim gereksinimleri için üretim hatlarının tasarımı, ekipman/ malzeme seçimi, kütle denklik hesaplamaları ve ekonomik analizlerin gerçekleştirilmesi ders içeriğini oluşturur.

 

 
ss dd ss