Kimya Mühendisliği bölüm sayfası

Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Hakkında

Kimya Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 21 kredilik ders yükü ve yüksek lisans tezinden oluşmaktadır. Mezun olabilmek için öğrencinin aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir:

- CHBE 512, CHBE 514 ve CHBE 534 derslerine ek olarak BTEC 550 ya da ESYE 501 Araştırma Metotları derslerinden birini alarak (Alan Seçmeli) toplam dört zorunlu dersi başarıyla tamamlamak,
- İki adet Bölüm Seçmeli ve bir adet Serbest Seçmeli  dersi  başarıyla tamamlamak,
- Kredisiz CHBE 590 seminer dersini tamamlamak,
- Yüksek lisans tezi (CHBE 600) hazırlamak ve başarıyla sunmak.

Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Amaçları

Amaç:

Bu programın amacı, kimya sanayi ve ilgili tüm sektörlerde yönetim, araştırma-geliştirme, üretim ve tasarım çalışmalarında görev alabilen, ülkemizde ve yurtdışında üst nitelikli eğitim kurumlarının doktora programlarında bilimsel araştırma çalışmaları yapabilen, bütünleşik bakış açısıyla problem çözmeye yetkin mezunlar  yetiştirmektir.

Hedef: 

Hedefimiz,  fen bilimleri ve temel mühendislik konularında donanımlı,   yaratıcı ve bağımsız araştırma yürütmeye yetkin, mesleki etkinliklerinin sosyal etkilerinin bilincinde olan kimya yüksek mühendisleri yetiştirmektir   

Program Öğrenme Çıktıları

- Kimya Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.

- Kimya Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

- Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

- Kimya Mühendisliği  problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.

- Analitik modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

- Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.

- Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

- Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.

- Kimya Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

- Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

- Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 

Kimya Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

Başvuru ve kabul koşulları için tıklayınız

 
ss dd ss