Program Eğitim Amacı

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programı, günümüz kentlerini şekillendiren çevre ve sürdürülebilirlik, ekoloji, ekonomik, politik ve sosyo-kültürel faktörleri içeren kentsel kuramları, tasarım tekniklerini ve süreçleri öğrencilere anlatmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda küresel ve yerel ölçeklerde kentleri/kentsel alanları şekillendiren dinamikleri kavramaya yönelik tarih, hukuki yapı ve teori konularının yanı sıra, ekoloji ve sürdürülebilirlik, kentsel tasarım kuram ve uygulamaları, kentsel yenileme ve dönüşüm alanları, gayrimenkul finansmanı, çevre politikaları,  ekosistem ve kaynak analizleri, doğal ve kültürel peyzaj alanları, bitki tanıma ve değerlendirme teknikleri,  çevre psikolojisi ve koruma politikaları ile coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarıyla ilgili dersler tezli ve tezsiz yüksek lisans programımızda yer almaktadır.

Ülkemizde 2000 yılı sonrasında kent merkezlerini ve kentsel alanları hızla dönüştüren kentsel dönüşüm uygulamalarına bakıldığında bu projelerin hepsinin kentsel tasarım projeleri yoluyla gerçekleştirildikleri görülmektedir.  Avrupa ve Amerika’da kentsel gelişme ve kentsel dönüşüm konularında tartışma gündemine oturan en önemli kavramlar ise çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik, kentsel dayanıklılık, sosyal ve kültürel mirasın korunması ve akıllı kentler gibi konularıdır. Bu bağlamda kentleri biçimlendiren planlama pratiği içinde yer alan kentsel dönüşüm projelerinin sosyal, kültürel,  çevresel ve ekolojik sürdürülebilirlik konularından bağımsız olarak ele alınması imkansız hale gelmiştir. 

Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları içinde geniş bir yelpazede yer alan dersleri iki ana modül altında değerlendirmek mümkündür.  Birinci modülde, kentsel alanlardaki kentsel yenileme ve dönüşüm projeleri, kentsel tasarım rehberleri, gayrimenkul değerleme teknikleri, çevre politikaları ve çevre hukuku, kentsel dayanıklılık, sosyal sürdürülebilirlik, yasal/yönetsel yapı ve uygulama teknikleri gibi yapılı çevreye ait konular yer almaktadır. İkinci modülde, ekosistem ve kaynak analizleri, ekoloji ve sürdürülebilirlik, bitki koruma ve değerlendirme teknikleri, doğal ve kültürel peyzaj alanları gibi doğal sistem ve ekoloji ağırlıklı temalar ele alınmaktadır.  Bu modüller, dersleri iki genel tema altında sınıflandırmak amacıyla oluşturulmuş olup, tezli ve tezsiz yüksek lisans yapan öğrenciler her iki modülden de istedikleri dersleri,  ilgi ve çalışma konularına uygun olarak alabilirler.

Program Çıktıları

Kentsel Tasarım, Peyzaj Mimarlığı ve Planlama alanlarının temel konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

Sürdürülebilirlik ilkelerini esas alan, doğayı tahrip etmeden, doğa ile uyumlu çevreler oluşturabilme konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

Kentsel tasarımın sosyal ve fiziksel boyutu ve herkes için tasarım gibi evrensel öneme sahip konular hakkında bilgi sahibi olması.

Ulusal/Uluslararası çevre politikaları ve mevzuatı gibi yasal ve yönetsel konularda bilgi sahibi olması

Peyzaj envanter ve analizi, peyzajın doğal ve fonksiyonel yönleri, farklı ölçek ve içeriklerdeki alan kullanım tipleri ve işlevlerine yönelik bilginin kazandırılması.

Kentsel tasarım donatı elemanları, yapım metotları ve teknolojileri, konstrüksiyon, maliyet analizi, belgelerin ve teknik şartnamelerin yazılması konuları hakkında yeterli altyapıya sahip olması.

Kentsel Tasarım, Peyzaj Tasarımı ve Planlama alanlarının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olması.

Tahrip edilmiş çevreyi onarma, doğa koşullarını tanıma, yeni oluşturulacak mekânlarda doğa koşullarını koruyabilme ve yaratabilme becerisi.

Alanında problem süreçlerini analiz edebilme ve uygun çözümler bulabilmek için modern tasarım yöntemlerini uygulayabilme becerisi.

10 Bilgi teknolojileri ve bilgisayar destekli çizim, sunum, mühendislik ve planlama programlarını kullanabilme; alanı ile ilgili güncel uygulamalar için gerekli teknikleri ya da araçları bulabilme ve kullanabilme becerisi.

11 Bilgiye erişebilmek için kaynak taraması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarından yararlanabilme becerisi.

12 Hayat boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilinci, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

13 Bireysel olarak ya da çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni.

14 Alanı ile ilgili çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahip olma.

15 İnsan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verme ve hareket etme.

16 Mesleki alan ve uygulamada etik ve sorumluluk bilinci.

Eğitim Programı

tezsiz program

Başvuru Koşulları

Tezsiz Programa Başvuru Koşulları

• Bu yüksek lisans programına üniversitelerin Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Mimarlık, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
• Tezsiz yüksek lisans programında ALES şartı aranmaz.
• Tezsiz programda İngilizce şartı aranmaz.
• Adayların başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.
• İki referans mektubu
• Portfolio

 
ss dd ss