Son yıllarda, özellikle sosyal medyanın ve bilgi teknolojilerinin hayatımızda daha büyük bir rol oynaması pek çok bilim dalının dijital veriye bakış açısını değiştirmiştir. Geçmişte olduğu gibi, yazılım şirketlerinin tasarladığı bilgi teknoloji araçları artık her gün değişen büyük çapta verilerin biçimlerine uyum gösterememekte ve değişen analitik dünyasının isteklerine hızlı çözümler sağlayamamaktadır. Hızla gelişen bilgi teknolojileri ile birlikte karmaşık veriler, kullanılması ve öğrenilmesi kolay esnek programlama sistemleri ile analiz edilebilmekte, ve daha önce veri ambarlarında saklanamayacak olan dijital veriler bulut sistemleri ile çok hızlı bir şekilde kullanıcının hizmetine sunulabilmektedir. Bu neticede, şu an “veri bilimi” adı altında irdelenen bilim dallarında geliştirilmiş olan makine öğrenmesi ve matematiksel yöntemleri bir arada kullanmak önemli hale gelmiş, ve bu yöntemleri, gelişen bilgi teknolojileri ile uyumlu bir şekilde kullanabilecek şekilde, teorik düzeyde bilen ve birlikte kullanabilen yeni bilim insanlarına olan ihtiyaç artmıştır.

Veri bilimi yüksek lisans programı, büyük çapta olan veriyi kontrol edebilen, değiştirip şekil verebilen, ve hangi matematiksel, istatistiksel veya makine öğrenmesi yönteminin veriyi daha iyi inceleyebileceğini araştırabilen bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı Bölümü Hakkında

Eğitim Amaçları
Veri bilimi yüksek lisans programı, büyük çapta olan veriyi kontrol edebilen, değiştirip şekil verebilen, ve hangi matematiksel, istatistiksel veya makine öğrenmesi yönteminin veriyi daha iyi inceleyebileceğini araştırabilen bilim insanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Yüksek Lisans Programı Çıktıları
Veri Bilimi “Yüksek Lisans Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

1. Veri Bilimi alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
3. Veri Bilimi problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
4. Yeni ve/veya özgün fikir ve algoritma geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
5. Veri Biliminde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
6. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
7. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
9. Veri Bilimi çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
11. Veri Bilminin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

Başvuru esnasında aşağıdaki şartlar aranacaktır.

 • Lisans mezuniyet derecesi
 • Lisans diplomasının yurtiçi veya denkliği kabul edilmiş yurtdışı yükseköğretim kurumlarından alınmış olması
 • İngilizce yeterlilik, YDS sınavından minimum 55 ve üzeri puan alınması
 • ALES’ten minimum 60 ve üzeri puan alınması

Ayrıca, lisans eğitimi süresince aldığı dersler ve ders içerikleri ile çalışma hayatındaki adayların çalışma alanı ve konuları da kabul için göz önünde tutulacaktır. Yeterli derecede temel programlama ve matematik bilgisi olmayan öğrenciler bilimsel hazırlık dersleri alacaktır. Bilimsel hazırlık programında şu derslerden en fazla altısının alınması önerilir:

 • MATH 131 Calculus I / MATH 133 Elementary Mathematics
 • MATH 132 Calculus 2 / MATH 134 Advanced Mathematics
 • MATH 221 Linear Algebra
 • MATH 341 Probability and Statistic veya eşdeğeri
 • CSE 211 Data Structures
 • CSE 348 Database Management Systems
 • ES 112 Algorithms and Computer Programming veya eşdeğeri (C yada Python dili)

Başvuru tarihi ve süreci ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı Şeması

Veri Bilimi Tezli Yüksek Lisans Programı Puanları

 

Ders Türü Ders Kodu Ders Adı Kredi ECTS Kredi
Zorunlu DATS 501 Veri Biliminin Temelleri 3 10
Zorunlu DATS 502
Veri Biliminde Araştırma Yöntemleri
3 10
Zorunlu DATS 511 Uygulamalı İstatistik ve Veri Analizi 3 10
Zorunlu DATS 600 Yüksek Lisans Tezi NC 60
Zorunlu DATS 590
Araştırma Semineri
NC 2
Zorunlu CSE 585 Makine Öğrenmesi 3 10
Seçmeli   Serbest Seçmeli 1 3 10
Seçmeli   Serbest Seçmeli 2 3 10
Seçmeli   Serbest Seçmeli 3 3 10
    TOPLAM 21 132

 

Ders Açıklamaları için tıklayınız.

 
ss dd ss