PROGRAM TANIMI VE HEDEFLERİ

Sürdürülebilir İç Mekan Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans programı, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Çevre Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere yönelik disiplinler arası bir programdır. 

Sürdürülebilirlik konusu 20. yüzyılın ikinci yarısından bu yana doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki önemini giderek arttırmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1987 yılında sürdürülebilirlik ile ilgili olarak “İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.” diyerek konuya ilişkin en temel ve kapsayıcı açıklamayı yapmıştır.

Covid 19 pandemisi sonrasında iç mekanların sağlıklı ve sürdürülebilir olarak tasarlanmasının önemi artmış ve sürdürülebilir iç mekan tasarımları önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir.  Çevre dostu ve yerel malzeme tercihleri, termal konfor, iç hava kalitesi, doğal aydınlatma ve görsel konfor, suyun etkin kullanımı, akıllı binalar, atık yönetimi, bina sertifikasyon sistemleri gibi sürdürülebilir iç mekanlar ile ilgili çeşitli konular üzerine araştırma talebi gittikçe artmaktadır. Program çerçevesinde yapılan çalışmaların amacı sürdürülebilirlik konusunu akıllı yapılar, malzemenin yeniden kullanımı, sürdürülebilir mobilya, yapıların yeniden işlevlendirilmesi ekseninden inceleyerek farklı disiplinlerin katkıları ile çevreci ve ilerici (gelecekçi) fikirler üretmektedir. Bu bağlamda ‘Sürdürülebilir İç Mekan Tasarımları Tezsiz Yüksek Lisans Programı’ sürdürülebilir iç mekanların tasarımda rol oynayan ekolojik, çevresel, sosyal, gelecekçi, ekonomik ve kültürel faktörleri içeren kuramları, tasarım yöntemleri ve bakış açılarını öğrencilerine anlatmayı hedeflemektedir. Konunun ele alınışı hem yapılı çevre, hem de ilişkili disiplinlerin birlikteliğini gerektirdiğinden, önerilen dersler mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı, inşaat mühendisliği, sosyoloji, kamu yönetimi ve malzeme mühendisliği bölümlerinin katkıları ile oluşturulmuştur.

BAŞVURU KOŞULLARI

Disiplinler arası tezsiz yüksek lisans programına başvuru koşulları aşağıdaki gibidir:

·       Üniversitelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği bölümlerinden mezun öğrenciler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

·       Mezuniyet genel not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler başvurabilirler.

·       Yeditepe Üniversitesi lisans mezunları için yabancı dil yeterliliği aranmaz.

·       Tezsiz programda ALES şartı aranmamaktadır.

·       Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

·       İki referans mektubu

·       Portfolyo

MÜFREDAT

Sürdürülebilir İç Mekan Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için 30 kredilik 10 ders, bir dönem projesi ve 88 AKTS tamamlamak gerekmektedir.

DERS İÇERİKLERİ

(Ders Kodu - Ders Adı  (Teori+ Uygulama+ Lab.) Yeditepe Kredisi,  (AKTS:..))

1)    SIS 501 Yeniden İşlevlendirme Projesi I (3+2+0)3, (AKTS: 8)

Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik, tarihi, kültürel ve geleneksel mimari özellikler taşıyan yapıların dokusunu ve çevresini oluşturan tüm elemanlarla bir bütün olarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bu derste, bir tarihi yapının yeniden kullanımını sağlayacak şekilde çevresel analizler doğrultuğunda yeni işlev önerisi yapılması,  iç mekanların tasarlanması ve kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında, öğrenciler, verilmiş olan alanın olanak ve sınırlarını analiz edecek ve kullanıcı profilini tanımlayacaktır. Mekansal ve işlevsel gereksinimleri belirleyecektir. Öğrenciler mevcut taşıyıcı sisteme ve cephe açıklıklarına zarar vermeden işlevin gerektirdiği kapalı, açık ya da yarı-açık yeni mekanlar önerecektir. Masif ya da boşluklu bölücü duvarlar, farklı kotlarda döşemeler ve iç açıklıklar ekleyeceklerdir. Ayrıca öğrenciler mevcut dış cepheye zarar vermeden, boşluklu ya da masif yeni bir kabuk giydirilebilir; iç-dış ilişkisi gözetilerek iç mekan işlevi dış mekana taşabilir; geçici ya da kalıcı dış mekan uzantıları oluşturulabilir. Öğrencilerin iç mekan çözümlerini 1/50, 1/20, 1/10 ve 1/5 ölçekli mimari çizimler, perspektifler ve çalışma maketi ile sunmaları beklenmektedir.

2)    SIS 502 Yeniden İşlevlendirme Projesi II (3+2+0)3, (AKTS: 8)

Sosyo-kültürel sürdürülebilirlik, tarihi, kültürel ve geleneksel mimari özellikler taşıyan yapıların dokusunu ve çevresini oluşturan tüm elemanlarla bir bütün olarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıdır. Bu derste, endüstri mirası olarak kabul edilmiş olan depo, antropo, ambar, silo, fabrika gibi yapıların yeniden kullanımını sağlayacak şekilde çevresel analizler doğrultuğunda yeni işlev önerisi yapılması, iç mekanların tasarlanması ve kültür mirasının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında, öğrenciler, verilmiş olan alanın olanak ve sınırlarını analiz edecek ve kullanıcı profilini tanımlayacaktır. Mekansal ve işlevsel gereksinimleri belirleyecektir. Öğrenciler mevcut taşıyıcı sisteme ve cephe açıklıklarına zarar vermeden işlevin gerektirdiği kapalı, açık ya da yarı-açık yeni mekanlar önerecektir. Masif ya da boşluklu bölücü duvarlar, farklı kotlarda döşemeler ve iç açıklıklar ekleyeceklerdir. Ayrıca öğrenciler mevcut dış cepheye zarar vermeden, boşluklu ya da masif yeni bir kabuk giydirilebilir; iç-dış ilişkisi gözetilerek iç mekan işlevi dış mekana taşabilir; geçici ya da kalıcı dış mekan uzantıları oluşturulabilir. Öğrencilerin iç mekan çözümlerini 1/50, 1/20, 1/10 ve 1/5 ölçekli mimari çizimler, perspektifler ve çalışma maketi ile sunmaları beklenmektedir.

3)    SIS 505 Akıllı Binalar ve İç Mekanlar (3+0+0)3, (AKTS: 7)    

İçinde bulunduğu doğaya ve kaynaklarına zarar vermeyen, tükenen kaynaklar yerine yenilenebilir kaynaklara yönelen, geri dönüşüme önem veren ve doğayla uyumlu malzemelerden meydana gelen bir bina, bu özellikleriyle akıllı binanın sürdürülebilir tasarımla ilgili ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Akıllı binaların ekolojik yönü vurgulanmalıdır. Bu dersin amacı, öğrencilere, çevre ekolojisine uygun ve son teknoloji bina otomasyon sistemleri kullanıldığı mekanlar tasarlama becerisi kazandırmaktır. Bu ders kapsamında, akıllı binalar ve temel çevresel sürdürülebilirlik kriterleri aktarılacak ve akıllı binalar çevresel sürdürülebilirlik açısından incelenecektir. Ayrıca  başlıca çevresel bina değerlendirme metodları olan BREEAM, BEPAC, HK-BEAM ve LEED genel özelliklerine ve değerlendirme sistemlerine değinilerek karşılaştırmalı olarak açıklanacaktır.      

4)    SIS 506 Mobilya Tasarımında Sürdürülebilir Yaklaşımlar (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Günümüzde tükenen kaynakları korumak, sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarını bulmak, iç mekanı zehirli kimyasallardan arındırmak için sürdürülebilir çevre politikalarına önem vermek gerekmektedir. Bu ders kapsamında öğrenciler sürdürülebilir çevre politikalarını araştırarak bu bağlamda  iç mekan bileşenlerinden en önemlisi olan mobilyalar üzerinden geliştirilen yaklaşımlarının farkına varıcaklardır. Sürdürülebilir yaklaşımlar ekolojik tasarımlar ile birlikte çevreye karşı duyarlı, doğal kaynaklara saygılı bir yaklaşım biçimidir. Bu nedenle önemli bir endüstri ürün yelpazesine sahip mobilya tasarım sürecinin bu anlamda incelenmesi fazlaca önemlidir.

5)    SIS 515 Sürdürülebilirlik Bağlamında Yeniden İşlevlendirme (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Tarihi, kültürel ve geleneksel mimari özellikler taşıyan yapıların ilk işlevleriyle korunmaları tercih edilmektedir. Fakat değişen sosyal ve yaşamsal koşullar bunu zaman zaman olanaksız kılmakta; yeni işlevle değerlendirilmeleri söz konusu olmaktadır. Bu dersin amacı, tarihi yapıların yeniden işlevlendirilmesini gerektiren nedenlerin ve yeni işlevin belirlenmesini etkileyen etmenlerin tanıtılması, yeni işlevin özgün işlev ve yapıya uygunluğunu tartılmasıdır. Bu ders kapsamında, yeniden işlevlendirmede tarihsel süreçler aktarılır. Özgün dokuyu kullanma, değerlendirme, koruma gereken durumlarda özgünlüğün ve müdahalenin sınırları tartışılır. Öğrenci yeniden işlevlendirilen tarihi bir yapıya ilişkin bir araştırmayı görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

6)    SIS 516 Sürdürülebilir İç Mekan Tasarımı (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Dersin amacı, sürdürülebilir iç mekan tasarım ilkeleri ile sürdürülebilir mobilya ve malzeme ile ilgili temel bilgileri aktarmak, su, enerji ve malzeme korunumu, kullanıcı sağlığı ve konforu gibi sürdürülebilir tasarım kriterlerini iç mekan tasarımında kullanma ve insan ve doğa ile uyumlu sürdürülebilir tasarımlar yapma yetisini kazandırmaktır. Sürdürülebilir iç mekânlar için tasarım kriterleri, iç mekan oluşumları, iç mekanda kullanılan malzemeler, iç mekanda enerji kullanımı bağlamında tartışılır. Öğrenciler, iç mekan tasarımında sürdürülebilirlik problemleri ile ilgili araştırma raporu hazırlar ve sunar. 

7)    SIS 599 Dönem Projesi (0+0+0)0, (AKTS: 10)

Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin yürüttüğü proje çalışmasıdır.

8)    ARCH 504 Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri (3+0+0)3, (AKTS: 8)

Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri dersinin amacı, öğrencilere, çok çeşitli araştırma yöntemlerini, sistematik ve etik bir şekilde tanımlamayı amaçlar. Dersin hedefi öğrencilerin, karmaşık tekniklere göre daha basit yöntemlerle alternatif mimarlık araştırma stratejileri geliştirmelerini sağlamaktır. Öğrenci, araştırma metotlarının zayıf ve güçlü tarafların temel özelliklerini anlama ve mimari araştırmalarda eleştirel bir bakış açısı kullanabilmek adına için çeşitli bilgi toplama, bilgi analizi ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kazanır.

9)    ARCH 514 Mimari Temsil (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Dersin temel amacı, mimari sunumda kullanılan temsiliyet araçlarının tanıtılmasıdır. Özelikle 20.yy ın ikinci yarısından itibaren mimarlık gündeminde önemli bir yer edinen temsil ve temsiliyet kavramlarının bu ders kapsamında sorgulanması hedeflenmiştir. Seçilen araştırma alanlarında yapılan detaylı analizler ve toplanan verilerin, tanıtılan yeni temsiliyet yöntemleri ile yeniden sunulması ve böylelikle yeni tartışmalar açılması amaçlanmaktadır. 

10) ARCH 518 Mevcut Yapıların Dönüştürülmesi (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Bu dersin amacı, öğrencilerin geri dönüş(üm)türülen mimarideki mevcut gelişimleri, kentsel tasarımda yeni bir estetik dil ve bir araç olarak anlamasını sağlamak ve tasarımcının geniş ölçekteki (sürdürülebilirlik, kimlik, nitelik) görev ve rolünü yansıtmaktır. Geri dönüş(üm)türülen mimari, çağdaş tasarım pratiklerinde bütünleyici bir elemandır. Kentsel alanların ve eski yapıların çağın ihtiyaçlarına yönelik olarak değiştirilmesi, bu dönüşüm stratejileri ile ilgili uygun bilginin edinilmesi ile mümkündür.

11) ARCH 573 Sürdürülebilirlik ve Ekoloji (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Dersin temel amacı, mimarlık ya da mekan tasarım disiplini almış öğrencilere, tüm dünyada geçerliliği giderek artan ekoloji ve sürdürülebilirlik akımlarının mimari tasarım çalışmalarına bitkilerin kullanılması yönüyle nasıl yansıdığının aktarılmasıdır. Bu yaklaşımının, mimar, iç mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancılarının ekolojik mekansal tasarım aşamaları ve ilkeleri açısından birleştiği ortak noktalarda disipliner iletişimin sağlanabilmesi de amaçlanmaktadır.

12) ARCH 585 Gelecekte Mimarlığa İlişkin Özel Kavramlar (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Bu dersin amacı, öğrencilerin gelecekte mimarlığa ilişkin kavramları, mimari ütopyalar, distopyalar ve öngörüler/üzgörüler bağlamında anlamasını ve analiz edebilmesini sağlamaktır. Bu ders kapsamında Mimarlık ve Gelecek kavramları, mimari ütopyalar, distopyalar, öngörü/üzgörü sistemler ve teknolojik değişimlerin insan yaşamı ve mekan üzerindeki etkileri bağlamında irdelenmektedir.

13) ARCH 593 Yöresel Mimari (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Dersin temel amacı yöresel mimariyi ileri duzey araştırmalar icin tanıtmaktır. Yöresel mimari uzun zamnadır özellikle Türkiye’de akademik araştırmaların konusu olmamıştır. Buna karşılık, son zamanlarda yerelleşme ve ekolojik mimarinin yeniden gündeme geldiği kuresel dunyada, konu tekrar önem kazanmıştır. Ders, yeni çağın yeni mimarisinin şekillenmesinde yer tutacak olan yöresel mimariyi araştırıp gündeme getirmektir.

14) ARCH 562 Doğal Afetler ve Barınak - Araştırma ve Tasarım (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Bu derste afet sonrası ortamı mimarlık bağlamı olarak kavrama ve barınak tasarım ilkelerini öğrenme amaçlanmaktadır. Doğal veya insan kaynaklı afetler sonrası ihtiyaç duyulan acil barınma ihtiyacının karşılanmasındaki temel gereksinimlerin kavranması amaçlanmaktadır. Dünya üzerindeki birçok farklı konumda olduğu gibi Türkiye de bulunduğu konum itibari ile doğal afetlere maruz kalmaya açık durumdadır. Doğal afetler sonrasında kullanılmak üzere uygun tasarım çözümlerinin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Gerçekleştirilecek araştırmalar aracılığıyla barınak tasarımına yönelik önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.

15) ARCH 591 Mimari Koruma Konseptleri (3+0+0)3, (AKTS: 7)

Yeni ve eski arasında diyalektik bir ilişki var. Bu nedenle, eski bir bina üzerinde çalışmak mimarlar için karmaşık tasarım problemidir ve saygılı ile mevcut tarihi binaya yaklaşılması gerekir. Bu bağlamda, tarihi binaların farklı koruma kavramları ve yeni bina ile entegrasyonu konuları irdelenmektedir.

16) LAUD 508 Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Restorasyon (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Dersin amacı ekoloji ve çevre-doğa koruma konularına yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve sorunlu alanlarının ıslahı, onarımı ve yeniden değerlendirilmesine yönelik temel ilke ve teknikler hakkında bilgi vermektir. Dersin kapsamında kent ekolojisi, ekosistem servisleri, çevre sorunları, sorunlu alanlar ve sürdürülebilirlik, yasal çerçeve, terkedilmiş endüstri alanları, maden ve taş ocakları, katı atık alanları, orman alanları, kumul alanlar, sulak alanlar ve restorasyon ekolojisi gibi güncel örneklerin irdelenmesi ve yenilikçi yaklaşımlar yer almaktadır.

17) MSN 500 Malzeme Biliminin Temelleri (3+0+0)3, (AKTS: 10)

Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere yöneliktir. Malzeme Biliminin temellerinin verilmesi ve yaygın örneklerle problemler çözülmesi hedeflenmiştir. Kristal kimyası, kristallografi, kristal sistemler, faz diyagramları, malzeme üretim teknolojileri, korozyon ve korunma, malzemelerin fiziksel, mekanik, optik, elektrik, elektronik ve manyetik özellikleri kristal yapılarıyla ilişkilendirilerek işlenecektir.

18) SFS 502 Sürdürülebilir Gıda Sistemleri için Tasarım (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Bu ders multidisipliner gıda tasarımı alanının, farklı disiplinler tarafından gıda tasarımı için kullanılan yaklaşım ve metodolojilerin anlaşılmasını hedeflemektedir. Tasarım süreçlerinin gıda sisteminde sürdürülebilirlik çıktıları için kullanılabilmesi için gereken bilgi ve becerileri kazandırmak dersin diğer amaçlarından biridir.

19) CE 564 Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Hukuki Çerçeve (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Sürdürülebilirliğin ana prensipleri; sürdürülebilir çevre ve ekonomi için teknik, finansal, yönetimsel ve politik konular; çevre politikaları; uluslararası anlaşmalar; sürdürülebilirliğin ekonomisi.

 
ss dd ss