PROGRAM TANIMI VE HEDEFLERİ

Sürdürülebilir Yapılı Çevre Tezsiz Yüksek Lisans programı, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Çevre Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği bölümlerinden mezun olan öğrencilere yönelik disiplinlerarası bir programdır. 

Sürdürülebilirlik konusu 20.yüzyılın ikinci yarısından bu yana doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki önemini giderek arttırmaktadır. Küresel ısınmanın getirdiği çevre problemleri ve bunların bir sonucu olarak kentlerde yaşanan afetler, fiziksel ve mekansal aşınma, buna bağlı gelişen sosyo-ekonomik sorunlar konuya daha geniş bir perspektiften bakmayı gerektirmiştir. Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu 1987 yılında sürdürülebilirlik ile ilgili olarak “İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir.” diyerek konuya ilişkin en temel ve kapsayıcı açıklamayı yapmıştır. Bu bağlamda sürdürülebilir kentsel gelişme, gelecek kuşakların varlığına ve yaşam kaynaklarına saygılı bir büyümeyi hedef almak zorunda olup konu ile ilgili birçok anabilim dalında çeşitli çalışmalara zemin hazırlamıştır. Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, İnşaat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği bölümleri bu dallardan sadece bir kaçıdır. Konunun tasarım, yönetsel, hukuki, sosyal ve ekonomik boyutlarını da ele alan bölümler ile bir bütün olduğu düşünülmekte ve bu nedenle sürdürülebilirlik kavramı, disiplinlerarası bir konu olarak ele alınmayı gerektirmektedir. 

Bu program önerisi içinde sunulduğu üzere Türkiye’deki sürdürülebilirlik ile ilgili yüksek lisans programları işletmeden enerjiye çeşitli konularda olmasına rağmen, sürdürülebilir yapılı çevreye ilişkin bir yüksek lisans programı henüz açılmamıştır. Bu program önerisi bu alanda bir ilk olmayı hedeflemektedir.  Program çerçevesinde yapılan çalışmaların amacı sürdürülebilirlik konusunu, ekoloji, çevre, kent ve mimarlık ekseninden inceleyerek farklı disiplinlerin katkıları ile çevreci ve ilerici (gelecekçi) fikirler üretmektedir.

Bu bağlamda ‘Sürdürülebilir Yapılı Çevre Tezli Yüksek Lisans Programı’ sürdürülebilir yapılı çevrenin gelişiminde rol oynayan ekolojik, çevresel, sosyal, gelecekçi, ekonomik ve kültürel faktörleri içeren kuramları, tasarım yöntemleri ve bakış açılarını öğrencilerine anlatmayı hedeflemektedir. Konunun ele alınışı hem yapılı çevre, hem de ilişkili disiplinlerin birlikteliğini gerektirdiğinden, önerilen dersler mimarlık, kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı, inşaat mühendisliği, sosyoloji, kamu yönetimi ve malzeme mühendisliği bölümlerinin katkıları ile oluşturulmuştur.

Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun öğrenciler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.

BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru esnasında aşağıdaki şartlar aranacaktır.

  • Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama, Çevre Mühendisliği, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun öğrenciler bu yüksek lisans programına başvurabilirler.
  • Mezuniyet genel not ortalaması 2.00 ve üstü olan öğrenciler başvurabilirler.
  • Yeditepe Üniversitesi lisans mezunları için yabancı dil yeterliliği aranmaz.
  • Tezsiz programda ALES şartı aranmamaktadır.
  • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

MÜFREDAT

Sürdürülebilir Yapılı Çevre Tezsiz Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için 30 kredilik 10 ders, bir dönem projesi ve 110 AKTS tamamlamak gerekmektedir.

DERS İÇERİKLERİ

(Ders Kodu - Ders Adı  (Teori+ Uygulama+ Lab.) Yeditepe Kredisi,  (AKTS:..))

SUBE 599 Term Project (Dönem Projesi) (Kredisiz) (AKTS: 10)

Tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin yürüttüğü proje çalışmasıdır.

ARCH 510 Recycling Architecture (Mimarinin Geri Dönüşümü) (3+0+0)3, (AKTS: 10)

Bu ders öğrencinin mimari geri dönüşüm konusundaki güncel gelişmeleri anlaması, geri dönüşüm kavramını tasarımsal açıdan yeni bir estetik aracı olarak sürdürülebilirlik, kimlik ve kalite açısından farklı ölçeklerde kullanmasını hedeflemektedir.

Mimarinin geri dönüşümü konusu kullanım dışı kalmışmış ve ihmal edilmiş binaların çağdaş kullanımlara uygun hale getirilerek dönüştürülmesini içermekte ve çağdaş mimarlık tasarımının bütünleyici bir parçasını oluşturmaktadır. Konu ile ilgili yaklaşımlar mevcut dokunun geleceğini sağlamlaştırmak adına belirli stratejilere hakim olmayı gerektirir. Ders teorik anlatım, öğrenci sunumları ve sınıf içi tartışmalardan oluşmaktadır.

ARCH 573 Ecology and Sustainability in Architecture (Mimarlıkta Ekoloji ve Sürdürülebilirlik)  (3+0+0)3, (AKTS: 10)

Dersin temel amacı, öğrencilere, tüm dünyada geçerliliği giderek artan ekoloji ve sürdürülebilirlik akımlarının mimari tasarım çalışmalarına bitkilerin kullanılması yönüyle nasıl  yansıdığının aktarılmasıdır. Bu yaklaşımının,  mimar, iç mimar, peyzaj mimarı ve şehir plancılarının ekolojik mekansal tasarım aşamaları ve ilkeleri açısından birleştiği ortak noktalarda disipliner iletişimin sağlanabilmesi de amaçlanmaktadır. Ekoloji ve sürdürülebilirlik akımlarının tanımları yapılarak, özellikle bitkilerin mimari tasarımlardaki önemi ve tasarımdaki amaçları açıklanmakta ve bu çerçevedeki ilgili tasarım bilgileri öğretilmektedir. Bu bağlamda,  bir binanın bitkilendirilmesindeki sistemler ve alansal standartlar üzerinde durulmakta, uygulamadan örnekler inceletilmektedir.

ARCH 519  Sustainable Currents in Settlements  (Yerleşimlerde Sürdürülebilir Akımlar) (3+0+0)3, (AKTS: 10)

Dersin temel amacı, öğrencilere, tüm dünyada geçerliliği giderek artan sürdürülebilirlik kavramının yerleşim alanları üzerindeki etkilerinin yeni kentsel gelişme akımları üzerinden aktarılmasıdır. Mevcut ve yeni gelişen yerleşim akımlarının sürdürülebilirlik açısından tek tek tanımları yapılarak, özellikleri belirtilmekte, akımlar arasındaki farklar ve ortak yönler açıklanmaktadır.

ARCH 520 Sustainable Livability in Future Cities (Geleceğin Kentlerinde Sürdürülebilir Yaşanabilirlik) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Bu ders, sürdürülebilir kentler bağlamında geleceğe dair güncel araştırmaları, kentli ölçeğinde irdelemektedir. Bilindiği üzere, kentlerde yaşayan insan sayısı her geçen gün artmakta ve kentlerde yaşanabilirlik kavramı önem kazanmaktadır. Bu ders, kentlerde sürdürülebilir yaşanabilirlik kavramını; kentsel mekan, enerji, ekoloji ve hareketlilik kavramları ile bütünsel olarak ele almakta ve geleceğin kentlerine dair üzgörü ve çıkarımlar ortaya koymaktadır.

ARCH 525  Future Living: Shaping Architecture with Technology (Gelecek Kent Yaşamı: Mimarlığın Teknoloji ile Şekillenmesi) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Dijital teknolojilerdeki ilerlemelere paralel olarak, akıllı sistemler kent yaşamının ve yapılı çevrelerin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Kentlinin yaşam içindeki hareketliliği izlenmekte, yapılı çevre ile ilişkileri veriler aracılığı ile takip edilmektedir. Bu süreç içinde “veri” önemli bir kavramdır ve proaktif olarak kent, mimarlık ve kentli ile güçlü bir araç olarak anlam taşımaktadır. Bu ders, verinin kent, mimarlık ve kentli kavramları ile kurduğu ilişkiyi, gelecek kentlerinin öngörüsü üzerine hangi yöntemler ile kullanılabileceği üzerine tartışmalar içermektedir. Ayrıca, yapılı çevre, insan ve dijital teknolojilerin etkileşimleri ortaya koyularak, insanı merkeze alan gelecek akıllı şehirlerinin vazgeçilmez unsurları ele alınmaktadır.                 

PA 509  Environmental Policies and  Local Governments (Çevre Politikaları ve Yerel Yönetimler) (3+0+0) 3, (AKTS: 6)

Bu ders öğrencilerin yerel seviyede çevre problemlerinin karmaşık yapısını tanımlama, analiz etme ve anlama kapasitelerini geliştirecektir. Öğrenciler çevre sorunlarının çözümleri için politika araçlarını tanımlayacak, geliştirecek ve duruma adapte edebilecekler ve en uygun senaryonun uygulanmasını teşhis edeceklerdir. Öğrenciler toplumsal odakları stratejik hedefler belirleyerek toplumsal fayda doğrultusunda nitelikli bir çevre anlayışını belirleyebilecek kapasiteye sahip olacaklardır. Öğrenciler pozitif bir toplumsal dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli olan yaşam biçimlerini, davranışlarını ve değerlerini öğreneceklerdir. Ayrıca öğrenciler toplumsal bir eylem için gerekli becerileri ve bunları eleştirel olarak yansıtma yeteneklerini disiplinler arası bir içerikle değerlendirebileceklerdir. Ders kapsamında, çevre sorunlarının nedenleri ve önleme politikaları, ulusal ve uluslararası çevre koruma politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve çevre konuları incelenirken, Türkiye’de çevre politikalarının gelişiminde yerel yönetimlerin rolü ve etkisi analiz edilecektir.

CE 565 Sustainable Cities (Sürdürülebilir Kentler)   (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Binaların enerji performans kriterleri; performansın iyileştirilmesi için alternatif yaklaşımlar; sürdürülebilir şehirler için politika ve strateji geliştirme;binalarda enerji verimliliği; binaların GHG emisyonlarının azaltılması; temiz su; katı atık yönetimi politikaları ve teknolojileri; şehirlerde iklim değişikliği parametrelerinin tespiti için yaklaşımlar.

CE 564 Sustainability Management ve Legal Framework  (Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Yasal Çerçeve) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Sürdürülebilirliğin temel prensipleri; sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi yönetimi için teknik; finansal, yönetimsel ve politik konular;çevre politikaları; uluslararası anlaşmalar; sürdürülebilirlik ekonomisi. 

LAUD 525 Sustainability and Urban Resilience (Sürdürülebilirlik ve Kentsel Dayanıklılık) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Bu ders çerçevesinde 20.yüzyıldan günümüze kadar gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki kentleşme biçimleri ve bunların yarattığı, sosyal, fiziksel/mekansal sorunlar incelenerek, iklim değişikliklerine duyarlı planlama, sosyal dayanıklılık  gibi başlıklar yer almaktadır.  Bu çerçevede başta Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olmak üzere önemli uluslararası kurum ve kuruluşların sürdürülebilir kentsel planlama ve kentsel dayanıklılık üzerine oluşturdukları stratejiler ve bu konudaki yeni eğilimler incelenecektir.

LAUD 505 Sustainable Urban Open Spaces (Sürdürülebilir Kentsel Açık Alanlar)  (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Bu derste, sürdürülebilir kentsel tasarım ile sürdürülebilir kentler ve sürdürülebilir kentsel yaşam oluşturma hedefini gerçekleştirmeye yönelik kavram ve uygulamaların irdelenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında; sürdürülebilirlik kavramı, tarihi ve gelişimi, sürdürülebilir tasarım ve planlama ilke ve yöntemleri, yeşil yapı materyalleri ve uygulamaları, sürdürülebilir kentsel tasarım ilkeleri, sürdürülebilir kentler ve son yıllarda dünyadaki gelişmeler incelenecektir.

LAUD 506 Urban Open Space Quality (Kentsel Açık Alan Kalitesi) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Bu derste, kalitesi yüksek kentsel açık alanlara erişimin; yaşam kalitesi, sağlık, kullanıcı memnuniyeti ve sosyal bağların iyileştirilmesi, dolayısıyla sürdürülebilirlik üzerindeki etkisine dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, kentsel açık alanların fiziksel ve mekansal yapısına ait kalite özelliklerine yönelik kriterlerin bu alanların kullanımına etkisi irdelenerek örnekler üzerinde tartışılacaktır. 

LAUD 507 Design with Nature (Doğa ile Tasarım) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Bu derste, doğal bir sistem olarak doğanın tüm bileşenleri ile birlikte ele alınarak tasarımla ortak paydalarının irdelenmesi ve “Doğa ile Tasarımın” mesleki uygulamalarda kullanılmasının sürdürülebilirlik açısından öneminin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Ders kapsamında; Doğanın bir sistem olarak tüm bileşenleri; Doğal sistemlerin işleyişi ve ekosistem anlayışı; Doğa ile Tasarım temel kavram, yaklaşım ve araçların ele alınılması; Doğal unsurların (arazi yapısı, bitkisel materyal, su vs.) tasarımda kullanılması; Ekolojik Tasarım Yaklaşımı incelenecektir.

LAUD 508 Ecological Sustainabiliy and Restoration (Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Restoration) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Dersin amacı ekoloji ve çevre-doğa koruma konularına yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve sorunlu alanlarının ıslahı, onarımı ve yeniden değerlendirilmesine yönelik temel ilke ve teknikler hakkında bilgi vermektir. Dersin kapsamında kent ekolojisi, ekosistem servisleri, çevre sorunları, sorunlu alanlar ve sürdürülebilirlik,yasal çerçeve, terkedilmiş endüstri alanları, maden ve taş ocakları, katı atık alanları, orman alanları, kumul alanlar, sulak alanlar ve restorasyon ekolojisi gibi güncel örneklerin irdelenmesi ve  yenilikçi yaklaşımlar yer almaktadır.

LAUD 512 Inclusive Urban Design (Herkes için Kentsel Tasarım) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Bu dersin amacı herkes için evrensel tasarımın önemini anlamak, erişilebilirlikle beraber engelsiz tasarım konusundaki mevzuatı öğrenmek, fiziksel engelli, zihinsel engelli, hasta, yaşlı, çocuk vb. gibi farklı kullanıcı kitlelerinin ihtiyaçlarına uygun kentsel mekânların tasarımı için gerekli bilgi ve kriterlerin aktarılması, her projede engelsiz tasarım kriterlerini kullanma konusunda alışkanlık kazanmaktır.

LAUD 514  Climate-sensitive Urban Design Approaches (İklime Duyarlı Kentsel Tasarım Yaklaşımları) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Kentsel tasarımın iklim ve enerji verimli tasarlanmasında rol oynayan tasarım faktörlerini tanıtmak, iklim konforunun ve enerji verimliliğinin artırılması ile ilgili tasarım bileşenlerini ve inovasyonları tanıtmak, farklı iklim bölgelerinde iklimle dengeli ve sürdürülebilir mekânlar tasarlayabilmek için izlenmesi gereken yöntemleri öğretmek, küresel ısınmanın yaşam alanlarına etkisi konusunda bilinç oluşturmaktır.

LAUD 522 ‘Right to the City’ from a Social/Sociological  Perspective (Sosyal/ Sosyolojik Bir Çerçeveden ‘Kent Hakkı’) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Bu dersin amacı Henri Lefebvre’ın “kent hakkı” kavramı ışığında öğrencilerin sosyal bilimlerdeki tartışmaları takip etmelerini sağlamaktır. Lefebvre’dan başlayarak, Purcell, Mayer ve Harvey gibi araştırmacıların izinde ders, kentte yaşanan sosyal ayrımcılık konusuna çocuklar, gençler, kent yoksulları gibi dezavantajlı grupların deneyimleri üzerinden eğilerek kentin bu gruplar açısından da nasıl daha dost, sosyal olarak sürdürülebilir ve kapsayıcı kentler olabileceğini tartışmayı hedefler.

LAUD 523 Sustainable Urban Regeneration (Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Bu dersin amacı sanayisizleşme sonrası kentlerde ve kent merkezlerinde uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin incelenmesinini ardından, sadece fiziksel ve ekonomik odaklı olarak uygulanan bu yaklaşımlara bir tepki olarak gelişen ve günümüzde Avrupa Birliğinin çeşitli politikaları ve bölgesel fonları içinde da önemli bir yer tutan ‘sosyal sürdürülebilirlik’, erişilebilir konut politikaları, ‘sürdürülebilir kentsel dönüşüm’  konularını tartışmaktır.

LAUD 524  Urban Image and Placemaking  (Kent İmgesi ve Yer Kurma) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)  

Bu dersin amacı kentsel ortak hafızanın temel bir öğesi olan kent imgesinin bileşenlerini analiz ederek güçlü bir yapılı çevre imgesine sahip olmanın önemini tartışmaktır. Yere bağlanma ve aidiyet duygusu ancak iyi tasarlanmış bir kent imgesinin var olduğu durumlarda hayata geçmektedir.  Bu bağlamda çevre imgesi olgusu çeşitli kuramcıların teorileri bağlamında incelenerek, yer kurma (placemaking) pratikleri, kültürel mirasın aidiyet oluşumundaki rolü, sürdürülebilir turizm için tasarım ilkeleri, kentsel/çevresel imgeyi yaratacak ve koruyacak tasarım yöntemleri tartışılacaktır.

LAUD 528 Green Infrastructure (Yeşil Altyapı) (3+0+0) 3, (AKTS: 10)

Dersin amacı şehirlerdeki altyapının doğal elemanlarla çözümüne yönelik yaklaşımlar ve örneklerle irdelenmesidir. Yeşil altyapı anlayışı doğal alan sistemleri ve diğer açık alanları aralarında yeşil koridorlar oluşturacak şekilde insanlara ve çevreye kazandıracağı ekolojik yararları korumak ve yönetmek amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Yağmur sularının toprak kanallarla ve göletlerle toplanması, doğal drenaj sistemleri ve biyolojik göletlerin oluşturulması, yağmur suyu yönetimi, şehirde hayvanların da barınabileceği büyük yeşil alanlar ve yeşil geçiş koridorları açılması, ısı adası etkisinin önlenmesi için şehir içinde farklı türde yeşil alanlar yaratılması, güneş ve rüzgar enerjisinden bina düzeyinde yararlanılması, şehir tarımı, yeşil çatı, teras bahçeleri ve dikey bahçeler gibi uygulamaları içermektedir.

ARCH 526 Contemporary Wood Conservation Technologies (Çağdaş Ahşap Koruma Teknolojileri), (3+0+0)3, (AKTS: 10)

Bu ders kapsamında, çağdaş ahşap koruma uygulamaları; Yapı malzemesi olarak kullanılan ahşap malzemenin morfolojisi İğne yapraklı ağaçlar-Geniş Yapraklı Ağaçlar, başlıkları altında incelendikten sonra eski eserlerde görülen ahşap bozulmalarının nedenleri, bozulma şekilleri irdelenmekte ve çağdaş ahşap koruma teknolojisi örnekler verilerek açıklanmaktadır. “ICOMOS 2017 Ahşap Yapı Mirası Koruma Kararları” detaylı bir şekilde irdelenecektir.

ARCH 527 Stone Conservation Studies (Taş Koruma Çalışmaları) (AKTS: 10)

Bu  ders kapsamında, çağdaş taş koruma uygulamaları; yapı taşı olarak kullanılan kayaçların petrolojisi Mağmatik, Tortul ve Metamorfik Kayaçlar başlıkları altında incelendikten sonra eski eserlerde görülen taş bozulmalarının nedenleri, bozulma şekilleri irdelenmekte ve çağdaş taş koruma teknolojisi örnekler verilerek açıklanmaktadır. Doğal ve yapay taşlar gibi-inorganik gözenekli yapı malzemelerinin (IPBM) korunması için yeni teknolojiler araştırılacaktır.

MSN 500 Fundamentals of Materials Science (Malzeme Biliminin Temelleri) (3+0+0)3, (AKTS: 10)

Farklı disiplinlerden gelen öğrencilere yöneliktir. Malzeme Biliminin temellerinin verilmesi ve yaygın örneklerle problemler çözülmesi hedeflenmiştir. Kristal kimyası, kristallografi, kristal sistemler, faz diyagramları, malzeme üretim teknolojileri, korozyon ve korunma, malzemelerin fiziksel, mekanik, optik, elektrik, elektronik ve manyetik özellikleri kristal yapılarıyla ilişkilendirilerek işlenecektir.

 
ss dd ss