Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Bölümü Hakkında

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı genç kadrosuyla AR-GE’ye ve sanayi ile işbirliğine önem vermektedir. Bunun doğal sonucu nitelikli bir yüksek lisans programı yürütülüyor olmasıdır. 2009 yılı Mart ayı itibariyle sürmekte olan toplam 9 AR-GE ve 2 sanayi danışmanlığı projemiz bulunmaktadır. AR-GE projelerimizin 8 tanesinin yürütücüsü anabilim dalımızdan bir öğretim üyesidir. Yüksek lisans öğrencilerine sanayinin talep ve gereksinimleri doğrultusunda tez yaptırılmakta, araştırma projelerinde görev almaları sağlanmaktadır. Projelerimizle 5 lisansüstü öğrencimizi (ki proje asistanı adını veriyoruz) mali olarak destekliyoruz. Eğitsel amacımız sanayinin gerek duyduğu, lisans eğitiminin ötesinde bilgi birikimi, bilimsel araştırma kültürü ve inisiyatif alma becerisine sahip öğrenciler yetiştirmektir.


Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı’na, makine mühendisliği, kimya mühendisliği, endüstri mühendisliği, uçak/uzay mühendisliği, havacılık mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, mekatronik mühendisliği, kontrol mühendisliği lisans programlarından mezun veya fen bölümleri ile diğer mühendislik bölümleri lisans programından mezun olup tercihen makine mühendisliğinde yandal yapmış, İngilizce bilgileri yeterli düzeyde olan adaylar mülakat sonucu alınacaktır.


Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, zorunlu ve seçmeli gruplardan alınacak 21 kredilik derse (ki genellikle 7 derse denktir) ilaveten kredisiz bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşmaktadır. Tezsiz yüksek lisans seçeneği yoktur. Eğer gerekli görülmüşse öğrencinin Bilimsel Hazırlık programında alacağı lisans dersleri 21 kredinin dışındadır. Lisans derecelerini makine mühendisliğinden farklı alanlarda almış olan öğrencilerin, toplamı 18 krediyi aşmamak koşulu ile Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini Bilimsel Hazırlık programı çerçevesinde en çok iki yarıyılda başarıyla tamamlaması gereklidir. Yüksek Lisans Programı’ndaki her bir öğrenci, zorunlu bir ileri matematik dersini (ME 501) ve ana ders grubundan danışmanının onaylayacağı iki dersi alır. Kalan dört ders seçmeli ders grubundan ya da başka bir anabilim dalından danışman onayıyla alınır. Öğrencinin alacağı seçmeli derslerin en çok iki tanesi, toplam 7 krediyi aşmamak ve lisans öğretiminde ya da Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınmamış olmak koşuluyla lisans düzeyinde olabilir. Ders gruplarına bu sitede yer alan “ders programı” bağlantısına tıklayarak erişebilirsiniz.

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Enstitüsü altında eğitim çalışmalarını yürütür. Fen Bilimleri Enstitüsünün programlarına katılabilmek için öğrencilerin, kayıt süresi içinde kayıt bürosuna başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekenleri buradan öğrenebilirsiniz.

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Hazırlıkları

Bilimsel Hazırlık Programı
Lisans derecesini makine mühendisliği alanında almamış olan öğrenciler, YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri gereğince, aşağıda belirtilen lisans dersleri içinden Bölüm’ün belirleyeceği ve toplamı 18 krediyi aşmayacak bir bölümünü, iki yarıyıl içerisinde başarmak zorundadır.

ME 211 Termodinamik I (2,1,1) 3
ME 241 Statik (3,0,0) 3
ME 244 Dinamik (2,2,0) 3
ME 246 Malzemelerin Mukavemeti (2,2,0) 3
ME 264 Makina Mühendisliği için Malzeme Bilimi (3,0,0) 3
ME 324 Isı Transferi (2,2,2) 4
ME 331 Akışkanlar Mekaniği (2,2,0) 3
ME 343 Makine Elemanları I (2,2,0) 3
ME 352 Sistem Dinamiği ve Kontrolü (3,1,1) 4
ME 445 Mekanik Titreşimler (3,0,0) 3

Zorunlu Dersler
Yüksek lisans programına kabul edilen her öğrenci
ME 501 Engineering Analysis-I (3,0,0) 3
ME 590 Research Seminar (0,1,0) 0
ESYE 501 Research Methodology veya Phys 514 Research Methods
derslerini almak zorundadır. Öğrencinin ayrıca, danışmanının onayıyla, aşağıdaki derslerden iki tanesini alması gerekir. Bu derslerin içeriği bu sitede sunulmuştur.

ME 521 Advanced Thermodynamics (3,0,0) 3
ME 522 Advanced Heat Transfer (3,0,0) 3
ME 532 Advanced Fluid Dynamics (3,0,0) 3
ME 541 Advanced Mechanics of Solids (3,0,0) 3
ME 551 Advanced Dynamics (3,0,0) 3
ME 553 Advanced Control Theory (3,0,0) 3
ME 581 Computer Aided Engineering (3,0,0) 3
ME 582 Optimization Techniques in CAE (3,0,0) 3

Seçimli Dersler
Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencinin, danışmanının onayıyla aşağıdaki derslerden üç tanesini seçimli ders olarak alması gerekir. Bu derslerin içeriği bu sitede sunulmuştur.

ME 502 Engineering Analysis-II (3,0,0) 3
ME 503 Continuum Mechanics (3,0,0) 3
ME 511 Renewable Energy (3,0,0) 3
ME 512 Energy Policies and Laws (3,0,0) 3
ME 513 Advanced Solar Energy Systems (3,0,0) 3
ME 527 Combustion Processes (3,0,0) 3
ME 528 Heat Exchanger Design (3,0,0) 3
ME 529 Heat Pump and Refrigeration Systems (3,0,0) 3
ME 535 Advanced Gas Dynamics (3,0,0) 3
ME 537 Technical Acoustics (3,0,0) 3
ME 538 Flow Induced Vibration (3,0,0) 3
ME 542 Theory of Elasticity (3,0,0) 3
ME 543 Fracture Mechanics (3,0,0) 3
ME 544 Theory of Plasticity (3,0,0) 3
ME 552 Dynamics of Machinery (3,0,0) 3
ME 554 Robotics (3,0,0) 3
ME 555 Digital Control(3,0,0) 3
ME 561 Materials and Process Selection (3,0,0) 3
ME 562 Advanced Mechanical Metallurgy (3,0,0) 3
ME 571 Computational Methods in Engineering Analysis (3,0,0) 3
ME 572 Finite Element Analysis (3,0,0) 3
ME 575 Computational Fluid Dynamics (3,0,0) 3
ME 583 Systems and Project Management (3,0,0) 3
ME 584 Industrial Design for Production (3,0,0) 3

Tez
Yüksek lisans programında 21 kredilik yedi derse ek olarak bir tez hazırlanması gerekir. En az iki ders alarak birinci dönem derslerini başarıyla tamamlayan bir öğrenci ME 600 “Master’s Thesis”e kaydolarak danışmanı gözetiminde tez çalışmasına başlayabilir. Dersler ve tez çalışması altı dönemde bitirilmeli ve tez, jüri önünde savunulmalıdır.

Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Bölümü Hakkında Bilgileri

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİLGİLERİ
Amaç:
Bölümümüzde ileri eğitim ve öğretim imkanları yaratmak,
Ülke sanayisinin araştırma-geliştirme personel ihtiyacına yönelik nitelikli mühendis yetiştirmek,
Öğretim üyelerimizin araştırmalarında ihtiyaç duydukları kapasite ve kabiliyetlere sahip öğrencilere yer vermek.

Hedef:
Üniversitemizin bu alandaki araştırma ve geliştirme kabiliyetlerinin geliştirilmesi,
Sanayimizden gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış olan yapısı ile programın üniversite-sanayi işbirliğine hizmet etmesi,
Doktora programının gerektirdiği niteliklere sahip, bilimsel araştırmalarda yer alabilecek mezunlar vermek.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI (PROGRAM YETERLİLİKLERİ)

Kuramsal, Olgusal Bilgiler
Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır; bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.

Bilişsel, Uygulamalı Beceriler
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği
Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Alana Özgü Yetkinlik
Lisansüstü ağırlığa sahip bir sanayii problemini, taslak halinden başlamak suretiyle, makina mühendisliği bilgilerini kullanarak kurgular, modeller ve uygun bir çözüme ulaşır.

Alınacak Derece:
Bu bölüm, yüksek öğretimde Makine Mühendisliği alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir.
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Makine Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları:
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir.
Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

Lisans genel not ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.
ALES skoru en az 60 ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 148 olmalıdır.
KPDS skoru en az 80 ya da TOEFL skoru en az 213 (CBT)/550 (PBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulları:
Her bir dersten en az CC notu almak ve genel not ortalaması en az 3,00 olmak koşuluyla, zorunlu ve seçmeli ders gruplarından alınacak toplam 21 krediden az olmamak üzere en az 7 dersi tamamlamak.
Kredisiz bir seminer dersini alıp başarılı olmak.
Tez danışmanı ile öğrencinin birlikte belirleyeceği bir konuda, danışmanın gözetiminde yürütülen bir tez çalışmasını tamamlamak ve bir jüri önünde savunarak başarılı olmak.
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı’nın gerekli görmesi durumunda öncelikle Bilimsel Hazırlık programına kaydolmuş ve toplamı 24 krediyi aşmamak üzere Anabilim Dalı’nın onaylayacağı lisans derslerini en çok iki yarıyılda, her bir dersten en az CC notu ve en az 2,50 genel not ortalamasıyla tamamlamış olmak.

 
ss dd ss