Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Bölümü Hakkında

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Eğitim Amaçları

Mezunlarımız, bilgisayar ve bilişim sistemleri, bilgi analizi ve ileri Bilgisayar mimarileri alanında doktora düzeyinde daha ileri araştırmalar yapabilecek teorik ve uygulama alt yapısına sahip,  tasarım ve gerçekleme projelerinde karar mekanizmalarında etkin rol alan üretici ve yaratıcı çözümler geliştirebilen bilişim elemanları olacaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Programı Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği “Yüksek Lisans Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

 1. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 4. Yeni ve/veya özgün fikir ve algoritma geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 5. Bilgisayar Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 6. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 7. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 9. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği  çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 11. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 12. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Başvuru Koşulları

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı herhangi bir mühendislik dalında dört yıllık lisans eğitimini tamamlamış tüm adaylara açıktır. Ancak adayların bilimsel hazırlık dersleri alması gerekebilir. Adayın programa kabul edilebilmesi için bilimsel hazırlık derslerini iki dönem içinde tamamlayabilecek durumda olması şartı aranır.

Başvurular doğrudan Fen Bilimleri Enstitüsü’ne enstitü tarafında belirlenen tarihler içinde yapılmalıdır. Başvuru sırasında istenen eğitim geçmişiyle ilgili belgeler şunlardır:

 1. Başvuru formu
 2. Lisans diplomasının fotokopisi
 3. Transkript (Lisans mezuniyet ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.25 olması gerekmektedir)
 4. ALES Puanı (En az 55 olması gerekmektedir.)
 5. İngilizce yeterlilik belgesi (TOEFL için en az 66 puan, YDS için en az 55 puan olması gerekmektedir.)
 6. Iki adet referans mektubu (referans formu doldurulmalıdır)

İstenen diğer belgeler, başvuru tarihleri ve gerekli formlar için Fen Bilimleri Enstitüsü’nün internet sayfasına bakınız.

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Hazırlık

Bilimsel Hazırlık Programı

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ya da benzeri bir alanda eğitim veren bölümlerden farklı bir bölümden lisans derecesi alan öğrencilerin lisansüstü programına başlamadan önce bilimsel hazırlık programını tamamlaması gerekmektedir. Ancak bazı durumlarda Bilgisayar Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ya da benzeri bölümlerden mezun olan öğrenciler de bu programa tabi tutulabilir. Öğrencilerin Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı derslerine başlayabilmeleri için Anabilim Dalı’nın uygun görmesi durumunda bilimsel hazırlık programında yer alan MATH 154, CSE 211, CSE 221, CSE 232, CSE 224 ve CSE 354 derslerinin tümünü ya da bir kısmını almaları gerekebilir. Alınacak dersler daha önceki eğitim geçmişi göz önünde bulundurularak yüksek lisans danışmanı tarafından belirlenir.

Yüksek lisans programına başvuran adayların gerek görüldüğünde aşağıda belirtilen bilimsel hazırlık derslerini 2 dönem içerisinde tamamlamaları beklenir.

Öğrencilerin yüksek lisans için bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayabilmeleri için aldıkları derslerden en az CC notu almaları gerekmektedir. Bilimsel hazırlık programı en çok iki (2) dönemde tamamlanarak yüksek lisans programına başlanmalıdır.

Yüksek Lisans Programı

Öğrenciler, yüksek lisans programını tamamlayabilmek için en az yedi (7) ders (21 kredi) ve bir (1) kredisiz seminer dersi almalıdırlar. Bu yedi dersin biri zorunlu “Research Methodologies” dersidir. Diğer altı ders seçmeli derslerdir. Seçmeli derslerin en az 4’ünün CSE 5XX/6XX olması zorunludur.

Öğrenciler, lisans öğretiminde alınmamış olması koşuluyla son dört (4) yarıyıla ait lisans düzeyinde ders alabilirler. Bu derslerin sayısı ikiden fazla olamaz.

Öğrenciler, danışman onayıyla farklı anabilim dalı, enstitü ve üniversitelerden en fazla iki ders alabilirler.

Derslerin iki dönemde tamamlanması tavsiye edilmektedir ve programa başlandıktan sonra, en geç ikinci dönemin sonuna kadar tez yöneticisinin belirlenmesi zorunludur. Tez yöneticisi öğrencinin akademik danışmanı olarak görev yapar. Öğrenciler derslerini başarıyla tamamladıktan sonra tez dersi için kayıt yaptırabilirler. Tez dersine, bu ders ilk alınmaya başlandığı dönemden itibaren mezun olunana kadar her dönem kayıt yaptırılmalıdır. Seminer dersi tez dersi ile birlikte alınabilir.

Zorunlu derste başarısız olan öğrenciler o dersi tekrarlamak ya da Enstitü Ana Bilim Dalı’nca eşdeğer olarak kabul edilen bir dersi almak zorundadırlar. Seçmeli derslerden başarısız olan öğrenci, aynı dersi tekrarlamak zorunda değildir. Öğrenciler genel not ortalamalarını yükseltmek için başarılı oldukları dersleri tekrarlayabilirler.

 

  Dersler Toplam Kredi Toplam ECTS Kredisi
Genel Toplam 8 Ders 21 132
Zorunlu Dersler ESYE 501 3 12
Seminer CSE 590 Kredisiz 2
Seçmeli Dersler 6 Ders (Danışmanın onayıyla) 18 60
Yüksek Lisans Tezi CSE 600 Kredisiz 30 x 2 dönem =60

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Ders Puanları

Bilimsel Hazırlık Dersleri

Zorunlu Dersler

KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 590 Araştırma Semineri NC 2
CSE 600 Yüksek Lisans Tezi NC 60

Seçmeli Dersler

Daha Önce Açılmış Seçmeli Dersler

KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 503 İleri Bilgisayar Matematiği 3 10
CSE 504 İleri Numerik Hesaplama 3 10
CSE 505 Kesikli Sistemler için İleri Olasılık Teorisi 3 10
CSE 513 Nesne Yönelimli Programlama 3 10
CSE 515 İleri Java Programlama 3 10
CSE 516 Nesneye Dayalı Tasarım 3 10
CSE 517 Tasarım Örüntüleri 3 10
CSE 518 Telekomünikasyon Uygulamaları için Yazılım Tasarımı 3 10
CSE 519 Hesaplama Geometrisi 3 10
CSE 524 Bilgisayar Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi 3 10
CSE 534 Dağıtık Programlama 3 10
CSE 535 İşletim Sistemleri Tasarımı 3 10
CSE 536 İşletim Sistemlerinde İleri Komutlar 3 10
CSE 543 Yazılım Mühendisliği 3 10
CSE 548 Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 10
CSE 553 Hesaplama Teorisi 3 10
CSE 557 Kuantum Hesaplama 3 10
CSE 564 Yapay Sinir Ağları 3 10
CSE 568 Robotbilim 3 10
CSE 569 Uzman Sistemler ve Bulanık Mantık 3 10
CSE 572 Yeni Nesil Ağlar 3 10
CSE 573 Bilgisayar Ağlarında İleri Konular 3 10
CSE 575 Internet Teknolojileri ve Programlama 3 10
CSE 576 Ağ Modelleme ve Analizi 3 10
CSE 578 Kablosuz Ağlar ve Mobil Sistemler 3 10
CSE 579 Gömülü Çoklumedya Sistemleri 3 10
CSE 581 Bilgisayar Sistemlerinde Modelleme ve Simülasyon 3 10
CSE 584 Sanal Gerçekliğe Giriş 3 10
CSE 588 Bilgisayarlı Görü 3 10
CSE 589 Örüntü Tanıma 3 10

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Amaçları

Kuruluş

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yüksek Lisans Programı 1996 yılında başlamıştır.

Derecenin Düzeyi

Yüksek Lisans (İkinci Aşama)

Amaçlar

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği kapsamına giren alanlarda araştırma ve geliştirme yapabilen ve alanında çağın gerektirdiği derinleşmiş bilginin kullanımında liderlik edebilen mezunlar yetiştirmektir.

Hedefler

Mezunlar, bilgisayar ve bilişim sistemleri, bilgi analizi ve ileri Bilgisayar mimarileri alanında doktora düzeyinde daha ileri araştırmalar yapabilecek teorik ve uygulama alt yapısına sahip,  tasarım ve gerçekleme projelerinde karar mekanizmalarında etkin rol alan üretici ve yaratıcı çözümler geliştirebilen bilişim elemanlar olacaktır.

Yüksek Lisans Programı Yeterlikleri (Çıktıları)

Bilgisayar Mühendisliği “Yüksek Lisans Programı” mezunlarının aşağıdaki yeterliklere sahip olmaları beklenir:

 1. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 2. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 3. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 4. Yeni ve/veya özgün fikir ve algoritma geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 5. Bilgisayar Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 6. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 7. Bir yabancı dili (İngilizce) en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 9. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği  çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 10. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.
 11. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 12. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir.

Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir.

Eğitim Öğretim Yöntemi Başlıca Öğrenme Faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Ders Dinleme ve anlamlandırma Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
Uygulama Geliştirme ve  Benzetim Deney tasarlama, gerçekleme ve test etme Bilgisayar ve deney cihazlarıÖzel donanım, simulasyon yazılımları
Problem Çözme Dinleme, tartışma Standart derslik teknolojileri
Ödev Araştırma, yaşam boyu öğrenme Ders kitabı, ders notları, internet
Seminer verme ve dinleme Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim, Dinleme ve anlamlandırma, yönetsel beceriler Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları
 
Alınacak Derece

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Bilgisayar Mühendisliği alanında “Yüksek Lisans” derecesine sahip olunur.

Kabul Koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans derecesine sahip olmaları ya da başvuru döneminin sonuna kadar lisans derecelerini almaları gerekmektedir. Aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa başlayabilecektir.

 • ALES skoru en az 55ya da GRE (Quantitative Reasoning) skoru en az 148 olmalıdır.
 • KPDS skoru en az 55ya da TOEFL skoru en az 66(IBT) veya IELTS skoru en az 6.5 olmalıdır. Dil seviyesini belgeleyemeyen adayların Yeditepe Üniversitesi’nin İngilizce tespit sınavında başarılı olmaları gerekmektedir.
 • Adayların, başvurdukları programın mülakatında başarılı olmaları gerekmektedir.
Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş

Mezunlarımız için iş, yüksek lisans ve akademik kariyer olanakları çok geniştir. Bilgisayar otomasyon, bilgi sistemleri,  haberleşme ve bilgisayar ağları  servis sağlayıcıları, ar-ge merkezleri ve servis alıcı tüm sektör firmaları, bilgi işlem birimleri  mezunlarımızın iş alanlarıdır. Mezunlarımız, kamuda, özel sektörde ve dünyanın saygın kurumlarında çalışmakta, yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde doktora yapmaktadırlar.

Mezunlarımızın görev aldığı bazı şirketler: Microsoft, Oracle, Siemens, Arçelik, Intel, IBM Turkey, TUBİTAK, Turkcell, Türk Telekom Group, Vodafone, Avea, Ericsson, Netaş, Huawei, Sony, Honda, KoçSistem, İşBankası Bilgi Sistemleri.

Mezunlarımız yurt dışında ve içinde birçok üniversitede doktora eğitimlerine devam etmektedir. Bu Üniversitelerden bazı örnekler: Texas Univ.-ABD, Stanford Univ.-ABD, Berlin Teknik Üniversitesi-Almanya, Twente Üniv.-Hollanda, Delft Üniv.-Hollanda, Bilkent Üniv., İTÜ, Boğaziçi Üniv., Yeditepe Üniv.

Mezuniyet Koşulları

Bilgisayar Muhendisliği Yüksek Lisans Programı, mezunların güncel araştırma konuları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olabilmelerini sağlamak ve bilimsel araştırma yapma yetkinliği oluşturmak üzere hazırladıkları  yüksek lisans tezi (CSE 600), kredisiz araştırma semineri (CSE 590) ve toplam 7 dersten (21 kredi) oluşmaktadır.

Gerekli 21 ders kredisini, araştırma seminerini ve tezini başarıyla tamamlayanlar en az 120 AKTS tamamlayarak “Yüksek Lisans” derecesi alırlar.

Lisans derecesini Bilgisayar Mühendisliğinden farklı bir bir alanda tamamlamış olan öğrencilerin hazırlık programı çerçevesinde lisans tamamlama derslerini iki yarıyılda tamamlaması gerekmektedir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

Sınav (dönem içi sınavı, kısa sınav, final), deney, ödev, proje gibi genel ölçme ve değerlendirme yöntemleri vardır. Detaylar her dersin kendi bilgi paketinde mevcuttur.

Ders Planı (Müfredat)

Öğrenciler, yüksek lisans programını tamamlayabilmek için en az yedi (7) ders (21 kredi),CSE 590 Araştırma Seminer dersi ve CSE 600 Yüksek Lisans Tez çalışmasını tamamlamalıdır. Bu yedi dersin biri zorunlu “Research Methodologies” dersidir. Diğer altı ders seçmeli derslerdir. Seçmeli derslerin en az 4’ünün CSE 5XX/6XX olması zorunludur.

 

   Dersler Toplam Kredi  Toplam ECTS Kredisi
Genel Toplam  8 Ders 21 152
Zorunlu Dersler ESYE 501 3 10
Seminer CSE 590 Kredisiz 2
Seçmeli Dersler 6 Ders (Danışmanın onayıyla) 18 60
Yüksek Lisans Tezi CSE 600 Kredisiz 60

 

Zorunlu Dersler

KOD Ders Adı Kredi ECTS
CSE 590 Araştırma Semineri NC 2
CSE 600 Yüksek Lisans Tezi NC 60

Seçmeli Dersler

 

Adres, Anabilim Dalı Başkanı ve AKTS Koordinatörü İletişim Bilgileri

 Yeditepe Üniversitesi

 Bilgisayar Mühendisliği AnaBilim Dalı Başkanlığı

 Kayışdağı, 34755

 

 Anabilim Dalı Başkanı

 Prof.  Dr. Gürhan Küçük

 Tel: 216 578 0420

 E-mail: gkucuk@cse.yeditepe.edu.tr

 

 AKTS Koordinatörü

 Dr. Öğr. Üyesi Tacha Serif

 Tel: 0216 578 04 70

 E-mail: tserif@cse.yeditepe.edu.tr

 
ss dd ss